ENG
Fra kamper i Norge 1940

Fra kamper i Norge 1940. Norske soldater, sivile, ødeleggelser (NTBs krigsarkiv)

Kamphandlinger i Norge / felttoget 1940

Kilder som omhandler de norske styrkene som kjempet mot den tyske invasjonen i 1940, er i hovedsak samlet i arkiv RAFA-2017 Forsvarets Krigshistoriske avdeling. Betydelige deler av dette arkivet er tilgjengelig på Digitalarkivet.

Hovedkilden til opplysninger er arkiv RAFA-2017 Forsvarets krigshistoriske avdeling. Avdelingen begynte allerede i okkupasjonsårene å samle inn beretninger fra deltakere i felttoget, hovedsakelig høyere befal, om mobiliseringen og kampene i 1940, likeså en del rester av feltarkiv fra de ulike avdelingene. Arbeidet fortsatte etter frigjøringen, og på 1960-og -70-tallet ble det skrevet sammenfatninger i form av en bokserie, Krigen i Norge 1940, som Forsvarets krigshistoriske avdeling ga ut i samarbeid med Gyldendal norsk forlag. Bøkene er digitalt tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets nettsider.

I arkiv RAFA-2017 er materialet fra 2. verdenskrig ordnet i følgende serier Ya – Sentraladministrasjonen, sivil og militær, Yb – Hæren, Yc – Sivil og militær beredskap, Ye – Sjøforsvaret, Yf – Kapitulasjon og fortsettelse av krigen fra utlandet og Yg – Tyske styrker. Serie Yf er i sin helhet tilgjengelig på Digitalarkivet, mens bare mindre deler av de øvrige seriene er digitalisert. Serie Yb er den klart største serien, ca. 150 esker. Her finnes rapporter fra alle regimenter og ofte også fra mindre avdelinger. Alt materiale fra 4. divisjon, det vil si hæravdelingene på Vestlandet, og to esker fra 6. divisjon om kampene ved Narvik er digitalisert. Fra serie Ya er fem esker med rapporter fra fylkesmennene om krigsbegivenhetene i 1940 digitalisert. Det digitaliserte materialet finner du her.

Tyske dokumenter om krigshandlingene i 1940 må søkes i tyske arkivinstitusjoner, i første rekke Bundesarchiv-Militärarchiv i Freiburg.