ENG

Prestegjeld og sogn i Bergen

Sognehistorikk for Bergen.

Bergen Hospital

Instruks for Hospitalspresten i Bergen er gitt i kongelig resolusjon 20. desember 1905, og skulle da gjøre tjeneste i St. Jørgens hospital, Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1, Sjøfarendes aldershjem, Bergens kretsfengsel, Zander Kåes stiftelse, Dankert Krohns stiftelse, Stranges stiftelse, Lungegårdens sykehus, og Enkehuset.

Oversikt over kirkebøker:

Bergen hospitalprest

Bergens Strafanstalt (1841-1885)

Skilt ut fra St. Jørgens Hospital 1841. Først kalt presten ved "Bergen Tugthus". Kirkebøkene ble overført fra Statsarkivet i Trondheim i 1974, etter avlevering dit fra Trondheim kretsfengsel.

Oversikt over kirkebøker:

Bergens strafanstalts sokneprestembete

Bergenhuus Strafanstalt (1841-1877)

Skilt ut fra St. Jørgen Hospital 1841.Først kalt presten ved "Bergenhus Fæstnings Slaveri". Kirkebøkene ble overført fra Statsarkivet i Trondheim i 1974, etter avlevering dit fra Trondheim kretsfengsel.

Oversikt over kirkebøker:

Bergenhus strafanstalts sokneprestembete

Domkirken

Avgang: Nykirken sokn skilt ut 1622. Askøy utskilt som eget prestegjeld 1741. Johannes sokn skilt ut 1885.

Oversikt over kirkebøker:

Domkirken Sokneprestembete

Fødselsstiftelsen / Kvinneklinikken (1862-)

Tatt i bruk 1861. Prest tilsatt 1862. Ektefødte barn skulle innføres i kirkeboken for den menigheten foreldrene tilhørte. Navneskifte fra Fødselsstiftelsen i Bergen i 1926.

Oversikt over kirkebøker:

Fødselsstiftelsens sokneprestembete

Fødselsstiftelsen / Kvinneklinikken - Overlegen

I tillegg til at presten ved Fødselsstiftelsen førte kirkebøker, har også overlegen ved stiftelsen ført kirkebøker over fødte i perioder.

Oversikt over kirkebøker:

Fødselsstiftelsens sokneprestembete, ført av overlegen

Johannes

Skilt ut fra Domkirken sokn 1885. Avgang: St. Jakob sokn ble skilt ut fra Johannes 1957.

Oversikt over kirkebøker:

Johanneskirken Sokneprestembete

Korskirken

Avgang: Sandviken sokn ble skilt ut 1875. Maria sokn ble utskilt 1875, grenseregulering mellom Maria og Korskirken 1885.

Oversikt over kirkebøker:

Korskirken Sokneprestembete

Maria

"St. Mariæ Tydske Kirke" var soknekirke for de tyskættede i Bergen og for alle som stod i fast tjeneste ved Kontoret.

Den tyske menigheten ble nedlagt 1867.

Maria kirke ble i 1875 tatt i bruk som soknekirke for den omliggende delen av Korskirken sokn. Grensen ble regulert i 1885.

Oversikt over kirkebøker:

Mariakirken Sokneprestembete

Nykirken

Utskilt fra Domkirken 1622. En rekke klokkerbøker gikk tapt i brann 1944.

Oversikt over kirkebøker:

Nykirken Sokneprestembete

Pleiestiftelsen nr. 1 for spedalske

Kirke innviet 1857. Presten ved St. Jørgens Hospital ble samme år tilsatt som prest også for pleiestiftelsen. Formelt lagt under St. Jørgens Hospitals presteembete 1886.

Oversikt over kirkebøker:

Pleiestiftelsen nr. 1 for spedalske sokneprestembete

Sandviken

Utskilt fra Korskirken 1875.

"... indbefattende hele Sandvigen eller alle de Dele af det nuværende Korskirkesokn, der ligger i søndre Bergenhus Amt samt hele Skudevigsdalen indtil den gamle Sandvigs- vei med en Grændse mod Byen, der udgaar fra Søen nordenfor Sverresborg og fortsætter i en ret Linie syndenfor Skudevigsveien indtil Stølen og herfra gjennem den gamle Sandvigsvei indtil Nordsiden af Kirkegaarden "Fredens Bolig" samt videre langs denne op imod Fjeldet."

Grensen mellom Maria og Sandviken fastsatt nærmere 1919: "Grænsen gaar fra sjøen ved Skuteviken i en ret linje nordenfor Sverresborg til Helgesensgt. og gjennem denne og Ladegaardsgt. ( >: den gl. Sandviksvei) indtil Breistølsveien, hvorefter grænselinjen følger denne - saaledes at eiendommene paa nordsiden og paa sydsiden av grænselinjen tilhører henholdsvis Sandvikens og Mariakirkens menigheter. "

Avgang: St. Olav sokn ble skilt ut i 1928. Ytre Sandviken (Biskopshavn) ble skilt ut i 1957.

Oversikt over kirkebøker:

Sandviken Sokneprestembete

St. Jørgens Hospital

Sokner: Årstad (1749-1886) og Askøy (1819-1841).

Omfattet i tillegg til Hospitalet, De Sjøfarendes Fattighus og Tukthuset.

Tilgang: Enkefattighuset, St. Catharina ("tyske") Fattighus og Stranges Fattighus ble innlemmet i 1707. Årstad sokn fra Fana prestegjeld 1749 Danckert D. Krohns stiftelse ble innlemmet 1785. Askøy sokn overført fra Fjell 1819. Lungegaardshospitalet ble tatt i bruk for spedalske lemmer 1849. Sander Kaaes stiftelse ble overført fra Domkirkens residerende kapellani og innlemmet 1876. Pleiestiftelsen nr. 1 for Spedalske ble innlemmet 1886.

Avgang: St. Catharina Fattighus ble nedlagt i 1771. Tukthuset og Bergenhus Festning fikk egne prester 1841. Askøy sokn lagt sammen med Fjell 1841. Årstad sokn ble skilt ut 1886. Lungegaardshospitalet ble nedlagt som spedalsk hospital 1894. Pleiestiftelsen nr. 1 for spedalske ble lagt ned 1958.

Oversikt over kirkebøker:

St. Jørgens hospitals sokneprestembete

St. Markus

Utskilt fra Årstad 1928. Fyllingsdalen overført fra Fana 1955, men skilt ut som eget sokn i 1967. St. Markus lagt under Johannes menighet.Gikk inn i Bergen menighet 2002.

Oversikt over kirkebøker:

St. Markus Sokneprestembete

Stiftelsespresten

Bergens kommunale arbeids- og pleiehjem, sykehus og sinnsykeasyl.

Oversikt over kirkebøker:

Stiftelsespresten

Stiftskapellanen for folkemålsgudstjenester

Kapellaniet opprettet 1907. "... skal hovedsagelig anvendes til at holde Gudstjenester og religiøse Foredrag paa Landsmaal omkring i Stiftet."

Oversikt over kirkebøker:

Bergens Stiftskapellani

Årstad

Årstad sokn ble overført fra Fana til St. Jørgens Hospital 1749, og skilt ut fra St. Jørgens Hospital i 1886 som eget soknekall.

Avgang: Gnr. 10-19 og 22-27 (Fana) ble i 1752 skilt ut fra Årstad sokn og lagt til Birkeland i Fana. St. Markus ble skilt ut og fradelt 1928. Fridalen ble skilt ut som eget sokn 1957. Solheim ble skilt ut som eget sokn 1957.

Tilgang: Gnr. 58-59 Gyldenpris og Stranden i Laksevåg ble i 1922 overført fra Laksevåg til Årstad.

Oversikt over kirkebøker:

Årstad Sokneprestembete

St. Pauls menighet

Katolsk-apostolisk menighet.

Oversikt over kirkebøker:

St. Pauls menighet