ENG
118151013_341296477026826_5523747244341752794_n

Søk utviklingsmidler for 2022

Arkivverket inviterer til søknader om utviklingsmidler på arkivfeltet. I år er det avsatt 12,3 millioner av Norsk Tippings spilleoverskudd til enkeltaktiviteter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av fellesløsninger.

Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål. Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv, som f.eks. arkivinstitusjoner, museer og bibliotek. Andre med formål å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv kan også søke.

I 2022 kan det søkes om tilskudd til utviklingstiltak innenfor to programområder, der begge har to innsatsområder.

Programområde 1: Videreutvikling av privatarkivfeltet (VPF)

  • Organisering og utvikling av privatarkivbevaring nasjonalt og regionalt
  • Metodeutvikling – digital bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiv

Programområde 2: Innovasjon i offentlig forvaltning (IOF)

  • Pilotering av nye metoder og verktøy rundt Innebygd arkivering
  • Sammenhengende tjenester rundt Digitalarkivet

I 2022 vil midlene bli tildelt aktiviteter som:

  • er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring
  • tilrettelegger for mer effektiv formidling og forskning
  • kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet
  • er nytenkende og/eller tar i bruk ny teknologi

Søknadene skal inneholde beskrivelse av målet med arbeidet samt konkrete gevinster for ulike målgrupper i eller utenfor arkivsektoren. Det vil bli vektlagt at prosjektet det søkes støtte til underbygger og bidrar til å nå FNs bærekraftmål og Regjeringens krafttak for mangfold. Det er en styrke om søkerne kan dokumentere egenfinansiering.

 

Mer informasjon om innsatsområdene, kriterier og søknadsskjema finner du på Arkivverkets fagsider for arkivutvikling.