ENG
BERR0315

(foto: BERRE)

Samarbeid for økt bevaring av digitale arkiver

Dagens arkiver står i fare for å gå tapt om vi ikke utvikler systemer og rutiner som er bedre tilpasset den digitale hverdagen. Arkivverket skal nå sammen med KS og kommunale arkivinstitusjoner jobbe for å forenkle og forbedre de prosessene som er knyttet til bevaring av digitale arkiver. En rekke konkrete tiltak settes nå i gang.

Mange virksomheter, både i statsforvaltningen og i kommunal sektor, opplever at bevaring av digitalt arkiv er dyrt og komplisert. Årsaken er at det stilles juridiske krav til at informasjonen i arkivene skal være sikker og kunne brukes til å dokumentere rettigheter knyttet til for eksempel skolegang, eiendom og til offentlig innsyn.

Uten god bevaring av arkiver, forvitrer demokratiet. Både personvern og rett til ytringsfrihet bygger på tilgang til arkiver og god kontroll over informasjonen i dem. Digitale formater og systemer blir utdatert langt raskere enn papirdokumentene fra den analoge hverdagen. Dagens arkiver står i fare for å gå tapt om vi ikke utvikler systemer og rutiner som er bedre tilpasset den digitale hverdagen.

For å imøtekomme disse utfordringene vil Arkivverket sammen med KS og kommunale arkivinstitusjoner jobbe for å forenkle og forbedre de prosessene som er knyttet til bevaring av digitale arkiver, gjennom igangsetting av en rekke konkrete tiltak:

1. Være en pådriver i arbeidet med å utvikle standardiserte formater for overføring til langtidsbevaring

2. Ta initiativ til etablering av et forum for kompetansedeling og forvaltning av formater for langtidsbevaring

3. Etablere rammeavtaler og avtalemaler for å gjøre det lettere å inngå avtaler med kommersielle aktører

Disse, og flere andre tiltak som nå igangsettes av Arkivverket, er basert på en grundig utredning som ble ferdigstilt 1. mai i år. Utredningens anbefaling er behandlet i Arkivverkets ledergruppe og det er besluttet at de anbefalte tiltakene skal gjennomføres.

Det pågår mange andre aktiviteter i arkivsektoren, blant annet revidering av regelverk. Arkivverket vil sørge for at tiltakene som nå skal gjennomføres sees i sammenheng med de pågående aktivitetene og at relevante interessenter blir involvert i arbeidet.

Espen Joranger er prosjektleder og kan kontaktes for mer informasjon: espen.joranger@arkivverket.no, mobil 411 26 629