ENG
BERRE_lovbok

Nye forskrifter fra 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 trådte ny arkivforskrift og den nye riksarkivarens forskrift i kraft. Fra samme tid ble de tidligere forskriftene opphevet.

Den nye arkivforskriften erstatter detaljerte regler i den tidligere arkivforskriften med overordnede og funksjonelle krav. Endringene legger til rette for tilpasning til ulike organisatoriske løsninger for arkivarbeidet. Den nye arkivforskriften tar også hensyn til at dokumenter produseres og utveksles i digitale lagringsmedier, og forskriften vil gjelde uavhengig av teknologiske løsninger i arkivdanningen og arkivbevaringen.

Hovedhensikten med revisjonen av riksarkivarens forskrift, har vært å tilrettelegge for iverksetting av den nye arkivforskriften. Mange av bestemmelsene er videreføring av gjeldende rett. Det er foretatt en regelteknisk opprydding med justering av kapitler, nummerering og språk, slik at forskriften fremstår i ny form. Flere av detaljene i den gamle arkivforskriften er flyttet til den nye riksarkivarens forskrift.

Les mer om endringene i informasjonsskrivet under. I informasjonsskrivet finner du også et forskriftsspeil som viser forholdet mellom bestemmelsene i nye og gamle forskrifter.