ENG
Pasientopplysninger

Nye bevaringsregler for pasientarkiv i kommuner og fylkeskommuner

Riksarkivarens forskrift skal oppdateres med nye bevaringsregler for pasientarkiv i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester.

Arkivverket er i gang med å utarbeide nye bevaringsregler for pasient- og journalopplysninger fra kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester skapt etter 1950. De nye reglene skal implementeres i § 7-29 i Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift). Siden 2014 har det vært kassasjonsforbud for disse opplysningene, i påvente av nye bevaringsregler.

Tjenestene omfatter bl.a. helsestasjon/skolehelsetjeneste, rusomsorg og psykososiale tjenester, hjemme- og institusjonsbaserte pleie- og omsorgstjenester, akuttmedisinske tjenester og tannhelsetjenesten.

Ikke-kommunale tjenester og private tjenester innenfor helse og omsorg faller utenfor den bestemmelsen som skal revideres. For eksempel vil privatpraktiserende leger i fastlegeordningen ikke omfattes av Riksarkivarens forskrift.

Arkivverket vil foreta en vurdering av hvilke deler av dette pasientarkivmaterialet som har verdi for forskning på lang sikt, og som skal bevares for evig. I tillegg skal det gis føringer for håndtering av pasientarkiv med tidsbegrenset oppbevaringstid. Disse føringene vil innarbeides i veilederen til forskriften. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i Seksjon for bevaringsvurdering og privatarkiv som utfører forskriftsrevisjonen, med støtte fra etatens jurister, Seksjon for planlegging og arkitektur og Norsk Helsearkiv. KS Faggruppe for arkiv og dokumentasjon er ekstern referansegruppe.

Forslag til nye bevaringsregler vil bli sendt på høringsrunde til høsten.  

Kontaktperson: Gro Hendriksen, grhe@arkivverket.no