ENG
Norsk-Helsearkiv-Tynset

Norsk helsearkiv får nytt bygg på Tynset

Norsk helsearkiv har i samarbeid med Statsbygg utarbeidet kravspesifikasjon for nytt bygg på Tynset. Arbeidet ble gjennomført høsten 2016.

Kravspesifikasjonen krever at bygget skal ha effektive produksjonslinjer for digitalisering av fysisk arkivmateriale, at arkivmaterialet skal mellomlagres i et effektivt og automatisert lagersystem, og at det skal etableres et betydelig datasenter for langtidslagring av både digitalt skapte og digitaliserte pasientjournaler, samt forvaltning av Helsearkivregisteret. Helsearkivregisteret vil etterhvert inneholde en betydelig informasjonsmengde, selv i europeisk sammenheng. Bygget skal ha 58 arbeidsplasser.

Norsk-Helsearkiv-Tynset-tegning

Etter søknad ble fire entreprenører prekvalifiserte og fikk delta i konkurransen om å foreslå hvorledes bygget bør utformes og byggingen gjennomføres innenfor en gitt prisramme. Konkurransen ble vunnet av Hent AS og Luseparken arkitekter. Kontrakt mellom Statsbygg og Hent skal signeres i april, med forbehold om at byggeprosjektet blir godkjent i revidert nasjonalbudsjett i juni. Byggestart er planlagt ultimo juli 2017, og ferdigstillelse første halvår 2019. Dermed er tidspunktet for etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret fastsatt!

Norsk-Helsearkiv-Tynset-tegning_2

Norsk helsearkiv har hatt et omfattende samarbeid med Statsbygg i denne prosessen. Vi har deltatt i hele prosessen, og nå senest ved evalueringene av mottatte løsningsforslag. Vi er meget tilfredse med løsningsforslaget fra Hent. Dette blir flotte arbeidsplasser hvor alt er lagt til rette for trivsel og effektive arbeidsprosesser. Arbeidsplassene blir tilpasset oppgavene. Alle får rikelig med dagslys og god akustikk. I produksjonen installeres det fleksible støvavtrekk ved hver arbeidsplass, og det legges mye omtanke i tiltak mot støy.

Norsk-Helsearkiv-Tynset-perspektiv

Norsk helsearkiv blir et landsdekkende arkiv for sykehussektoren. Både offentlige og private virksomheter får avleveringsplikt til Norsk helsearkiv.

Virksomheten Norsk helsearkiv er i hovedsak regulert etter helseregisterloven og helsearkivforskriften. Dette innebærer at pasientinformasjonen hos Norsk helsearkiv skal inngå i Helsearkivregisteret og være underlag taushetsplikt uten ende. Innsyn skal gis etter særskilte regler og være begrenset til de som kan påberope seg hjemmel for innsyn. Til godkjente forskningsprosjekter skal det i utgangspunktet utleveres pasientinformasjon uten direkte personidentifiserbare kjennetegn. Dette blir en betydelig utfordring for virksomheten på Tynset.