ENG
_VB02877

Foto: Vegard Breie/Arkivverket.

Arbeidet med ny arkivforskrift er i gang

Arkivverket har fått i oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet å utarbeide forslag til forskrift til ny arkivlov, og å skrive tilhørende høringsnotat.

Forslaget til ny arkivlov skal etter all sannsynlighet behandles i Stortinget våren 2024, og arbeidet med forskrift til ny lov er allerede i gang. Målet er at ny arkivforskrift kan tre i kraft samtidig med ny arkivlov. Foreløpig tidspunkt for det er 1. januar 2025. 

Forskriftsarbeidet skal skje i nært samarbeid med departementet og parallelt med arbeidet med lovproposisjonen om ny arkivlov. 

Arkivverket er opptatt av å involvere eksterne aktører i arbeidet med ny forskrift for å få innspill, og å høre deres synspunkter. Vi kommer derfor til å invitere enkelte organisasjoner, som Arkivforbundet og KS, og offentlige organer, som Datatilsynet og Digitaliseringsdirektoratet, til å gi innspill til utvalgte temaer der det skal lages forskriftsregler. Hvem vi skal involvere, når det skal skje, og på hvilke temaer, kommer vi tilbake til i løpet av våren.

Forslaget til ny arkivforskrift skal sendes på offentlig høring på vanlig måte, slik at alle som vil uttale seg, kan sende inn høringssvar.

En digitaliseringsvennlig forskrift

Foto av kvinne ved et rekkverk, foran en betongvegg med kunst.
Jurist og spesialrådgiver Elisabeth Harlem Eide leder forskriftsarbeidet i Arkivverket.

Dagens arkivregelverk trenger en grundig oppdatering. Reglene må forenkles og tilpasses den teknologiske utviklingen, og språket i regelverket bør gjøres så forståelig som mulig. 

– Det er mange som skal lese og bruke arkivloven og den tilhørende forskriften, og det bør være så enkelt som mulig å følge reglene, sier jurist og spesialrådgiver Elisabeth Harlem Eide. Hun leder forskriftsarbeidet i Arkivverket. 

Vi har som mål å lage en digitaliseringsvennlig forskrift. Det betyr at det ikke skal være nødvendig å endre forskriften i samme takt som teknologien utvikles. Arkivområdet er et fagområde med høy teknologisk utvikling. Da er det ikke nødvendigvis hensiktsmessig å lage detaljerte regler i forskriften om hvordan teknologien skal brukes, men heller forskriftsfeste overordnede mål og krav. Vi skal derfor vurdere om tekniske regler kan tas inn i veiledninger i stedet for å vedtas som forskrift. 

Fra to til én forskrift 

I forslaget til ny arkivlov er det gitt relativt vid adgang til å gi detaljerte regler i forskrift. Det gir bedre fleksibilitet, fordi en forskrift kan endres raskere enn en lov. 

Når vi jobber med ny arkivforskrift, tar vi utgangspunkt i forskriftshjemlene i forslaget til ny arkivlov. Forskrifter skal ha hjemmel, det vil si rettslig grunnlag, i en lov. 

Planen er å lage én forskrift til ny arkivlov, ikke to forskrifter som vi har i dag (forskrift til arkivloven og Riksarkivarens forskrift). På denne måten unngår vi et oppsplittet regelverk, og det blir enklere å se reglene i lov og forskrift i sammenheng.