ENG

Landssviksaker i statsarkivene

I statsarkivene kan du finne informasjon om landssviksaker, særlig i arkivene etter by- og herredsrett, lagmannsrett og statsadvokater. I tillegg kan det finnes noe i politi- og fengselsarkivene.

Hva finnes av dokumentasjon i statsarkivene?

Du kan finne dommer i landssviksaker i by- og herredsrett og lagmannsrett. Dette gjelder altså kun de sakene der det ble avsagt en dom, og ikke de som ble henlagt eller der det ble gitt påtaleunnlatelse eller forelegg på straff eller bot. I en kort periode etter frigjøringen var det egne landssvikdommere i by- og herredsretten, normalt var dette en sorenskriver eller byfogd som ble oppnevnt til å ta seg av alle sakene i fylket. En stadig økende saksmengde gjorde imidlertid at man gikk tilbake til de ordinære domstolene. Det varierer derfor om disse landssvikdommene er i samme domsprotokoll som andre typer straffesaker, eller om de er skilt ut som egne serier. I noen tilfeller finnes det også egne serier med saksmapper, men disse er ofte svært sparsommelige og har lite informasjon.

I starten av landssvikoppgjøret gikk alvorlige saker rett til lagmannsretten, i tillegg til ankesaker. Allerede høsten 1945 ble dette begrenset til at kun saker hvor påtalemyndigheten ville påstå minst åtte års straff skulle behandles i lagmannsretten. Ankesaker fra by- og herredsrett gikk dermed rett til Høyesterett, og det er derfor få ankesaker i lagmannsretten.

Hos statsadvokatembetene var det fra frigjøringen i 1945 til 1948-49 egne, midlertidige statsadvokater for behandling av landssviksaker. I dette materialet er derfor også landssvikdommer skilt ut i egne protokoller.

Hos politi og lensmann skal det i utgangspunktet ikke være etterforskningsmateriale knyttet til landssviksaker, da disse er samlet i Riksarkivet. Det kan imidlertid foreligge noe spredt materiale, som i enkelte tilfeller kan supplere det som finnes i Riksarkivet. Dette dreier seg først og fremst om gjenparter av rapporter og avhør, medlemslister for Nasjonal Samling, lister over arrestasjoner og beslag og registrering av formuer. Materialet er med enkelte unntak ikke ordnet på person.

I fengselsarkivene kan det også foreligge noe informasjon. Dersom man vet hvilket fengsel den aktuelle personen avsonet straffen ved/i kan man i enkelte tilfeller finne supplerende opplysninger der. 

Hvordan gå fram for å få opplysninger?

For å få dokumentasjon på landssvikdommer som oppbevares i statsarkivene, må det søkes om innsyn og materialet må gjennomgås. Oppgi navn på personen saken dreier seg om, bosted og fortrinnsvis fødselsdato. 

For materialet i statsarkivene, er det som regel først og fremst domsprotokoller som er aktuelle. Disse lånes ikke ut på lesesal fordi de inneholder flere saker, og vi har ikke kapasitet til å gjennomgå hele protokoller for innsynsvurdering.

Les mer: Arkivmagasinet 3/09 om landssvikoppgjøret – artikkelen ”Landssvikmateriale i statsarkivene”