lesesal

Våre tjenester

Du kan henvende deg til Arkivverket og be om opplysninger fra arkivene. Vi har utarbeidet en tjenestepolitikk som beskriver hva du kan forvente av oss.

Når du kontakter oss

Kontakter du oss ved hjelp av vanlig e-post, sendes informasjonen ukrypert. Send derfor ikke sensitive eller taushetsbelagte opplysninger. Navnet ditt vil bli synlig i offentlig journal hvis det oppgis i skjema. Du kan kreve innsyn anonymt, men må minimum oppgi en gyldig e-postadresse.

Hva kan vi tilby? 

Det tar mye tid å gjøre arkivundersøkelser, og vi har begrensede personalressurser til disposisjon. Derfor må vi legge vekt på hva du trenger opplysningene til, og tilpasse vår innsats etter det. Vi deler inn henvendelsene i tre grupper avhengig av formålet med forespørselen:

  1. Rettigheter,
  2. Faglige behov
  3. Hobby

Vi prioriterer henvendelsene i samme rekkefølge.

Vi har for tiden stor pågang av forespørsler, og for enkelte henvendelser må det forventes lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Rettigheter

Med rettigheter mener vi spørsmål om personlige forhold (f.eks. biologiske foreldre), saker som vedrører lønn og pensjon (f.eks. fartstid for sjøfolk) og rettigheter til fast eiendom. I slike saker foretar vi regulære arkivundersøkelser. Jo mer informasjon du kan gi oss om bakgrunnen for saken, jo enklere vil det være for oss å gi raske og gode svar.

Faglige behov

Med faglige behov mener vi spørsmål som blir stilt i yrkessammenheng, særlig av profesjonelle forskere, master- og doktorgradsstudenter og journalister. Tilhører du denne gruppen må du foreta undersøkelsene selv, men vi kan gjøre kurante, enkle oppslag i arkivene, veilede om kilder og finne frem materiale til bruk på lesesal. Vi tar hensyn til geografisk avstand og gir mer hjelp til deg som har vanskelig for å komme og arbeide på lesesalen.

Hobby

Med hobby mener vi alle andre spørsmål. Vi prioriterer ikke slike forespørsler. Vi kan slå opp enkelte enkelt identifiserbare kilder, men vi har ikke anledning til å gjøre tidkrevende leteundersøkelser. Vi kan ellers opplyse om kataloger hvor du kan finne mer informasjon, eller andre mulige innganger til kildene. 

Saksbehandlingstid

Du får svar så raskt som mulig ut ifra Arkivverkets kapasitet til saksbehandling. Hvis det ikke lar seg gjøre å besvare henvendelsen innen rimelig tid, sender vi ut et foreløpig svar med informasjon om når saken forventes ferdig behandlet.

Standardsvar om slekt og eiendom

Fra og med 1. januar 2017 sender Arkivverket ut standardiserte svar på forespørsler som gjelder slektsgransking, og på spørsmål fra profesjonelle aktører innenfor eiendomsmarkedet. De fleste brukere vil være i stand til å betjene seg selv på Digitalarkivet. Start gjerne med våre veiledningssider om henholdvis slekt og eiendom.

Telefonhenvendelser

Du kan ringe oss for å få generell informasjon om arkiver, rutiner og åpningstider, men ved konkrete spørsmål vil vi som regel be om at du sender en skriftlig henvendelse til post@arkivverket.no.

Taushetsbelagte opplysninger

Søknader om innsyn i taushetsbelagte opplysninger skal sendes skriftlig via e-post eller brev. Vi minner også om at svar fra Arkivverket knyttet til taushetsbelagte opplysninger ikke sendes på e-post. Svarene sendes i stedet via Digipost/e-boks eller pr. brev.