ENG
BER_Database

Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018

Arkivverket inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv.

Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvaltning og arkiv.

Regjeringen setter i statsbudsjettet 2018 opp følgende hovedmål for bevilgninger til arkivformål:

  • nasjonens arkiver representerer en helhetlig dokumentasjon av samfunn og kultur
  • velfungerende dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor med effektiv dokumentfangst
  • sterke og synlige arkivinstitusjoner og fagmiljøer i alle deler av landet
  • avleverte arkiver er bevart og tilgjengeliggjort uavhengig av lagringsmedium og format

Med utgangspunkt i disse målene og i teknologiske og samfunnsmessige endringene som påvirker arkivfeltet, skal Arkivverket gi tilskudd til enkeltprosjekter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av fellesløsninger. Minst 8 mill. av en samlet ramme på 12 mill. skal disponeres til planmessig arbeid med å sikre at privatarkiv fra viktige samfunnssektorer og alle landets regioner blir bevart; og til bevaring, formidling og digitalisering av prioriterte privatarkiv.

Alle institusjoner som bevarer og/eller formidler privatarkiv kan søke om tilskudd.

I 2018 vil midlene bli tildelt aktiviteter som:

  • er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring
  • tilrettelegger for synligere, enklere og mer effektiv formidling og forskning
  • kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet
  • er nytenkende og/eller tar i bruk ny teknologi

Prinsippene for tilskudd gjelder utviklingsprosjekter for både privatarkiv og offentlige arkiv.  

Prosjektsøknadene skal inneholde beskrivelse av prosjektets mål og verdier samt konkrete gevinster for ulike målgrupper i eller utenfor arkivsektoren. Prosjekter som får støtte skal gjennomføres som åpne prosesser som kan stimulere til faglige diskusjoner og engasjement. Prosjektene skal bidra til kunnskapsutvikling og verdiskaping, og gjennomføres slik at resultatene kommer mange til gode.

Det er en styrke om søkerne kan dokumentere egenfinansiering. Det gis ikke tilskudd til ordinære drifts- og kjerneoppgaver.

Det kan søkes om prosjekter med varighet inntil to år. For toårige søknader kan Arkivverket gi tilsagn om tilskudd for hele perioden, uten ny søknad hvert år. Tilsagn vil i så fall bli gitt med forbehold om at det er midler til fordeling også i 2019, og om at føringene for fordeling av midler ikke blir vesentlig endret. Det må spesifiseres tydelig om søknaden gjelder tilskudd til ettårig prosjekt eller også tilsagn om støtte til toårig prosjekt.

Det kan søkes om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak innenfor to innsatsområder. Disse to innsatsområdene må sees i sammenheng. Det er mulig, og vil ofte være hensiktsmessig, å kombinere innsatsområder.

Alle søkere som mottar støtte i 2018, vil bli bedt om å delta på et felles erfaringsmøte etter at ettårige prosjekter er gjennomført, og etter første år av flerårige prosjekter. Målet med dette møtet er å formidle/overføre erfaringer og drøfte hvordan prosjekteierne og Arkivverket sammen kan bidra til å gjøre erfaringer og resultater best mulig tilgjengelig for arkivsektoren samlet. Kommunikasjon til offentlighet og til ulike brukergrupper vil også være tema.

Forutsetningene for tilskudd og for tilsagn om støtte til flerårige prosjekter, herunder rapportering, vil framgå i brev til tilskuddsmottakere.  

Innsatsområde 1: Privatarkiv

Regjeringen har 2018 øremerket 8 millioner til en særlig satsing på privatarkiv, av en samlet ramme på maksimum 11 965 000 kroner til arkivutvikling.

Institusjoner som bevarer og formidler arkiv kan søke støtte til privatarkivprosjekter, enkeltvis eller i samarbeid. Herunder er også museer og bibliotek som bevarer og formidler arkiv.

Tiltak som får støtte, skal være samordnet med de fylkeskoordinerende institusjonene for privatarkiv og med regionalt planarbeid på arkivfeltet. Det ligger ikke krav om noen formell godkjenning i dette, men det skal redegjøres i søknader for kontakt og samordning med fylkeskoordinerende institusjoner.

Søknader skal legge til grunn og referere til tildelingsprinsippene som nevnt over.
Det presiseres likevel at man kan søke om støtte til prosjekter for arbeid med privatarkiv på følgende innsatsområder:
- konkrete bevarings- og sikringsaktiviteter for analoge og digitalt skapte privatarkiv,
- digitalisering og digital tilgjengeliggjøring av viktige privatarkiv,
- institusjonsutvikling som legger til rette for samordning av arbeidet med offentlige og  private arkiv
- utarbeidelse av samordnings- og bevaringsplaner for privatarkiv.

Innsatsområde 2: Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i offentlige virksomheter

Det kan søkes om støtte til prosjekter med mål om å utvikle dokumentasjonsforvaltning og arkiv i offentlige virksomheter. Det vises til de generelle kriteriene, og til prinsippene for tildelinger som er redegjort for ovenfor.

Innenfor disse rammene kan det søkes om støtte til prosjekter som støtter opp under:
- modernisering og effektivisering av dokumentasjonsforvaltning i offentlig forvaltning,

- modernisering og effektivisering av bestandsforvaltning i offentlige arkivinstitusjoner

- regional institusjonsutvikling for arkiv i sammenheng med kommunesammenslåinger og regionreformen.

Kontaktpersoner

Bjørn Bering, 
Seniorrådgiver
e-post: [email protected]
Tlf: 970 79 463 

Anne Aune
Fagdirektør
e-post: [email protected]
Tlf: 481 76 858