ENG
FORV_SAMDOK logo

SAMDOK – en god samarbeidshistorie!

Fire års formalisert sektorsamarbeid er avsluttet når SAMDOK-prosjektet denne høsten har avlevert sine siste rapporter. En avsluttende prosjektrapport og en ekstern evalueringsrapport har oppsummert styrker og svakheter i et arbeid som har omfattet alle deler av en svært sammensatt arkivsektor. Alle rapportene er overlevert til Arkivverkets ledergruppe, og nå er det opp til etaten hvordan funn, resultater og erfaringer kan implementeres og benyttes videre. Men før vi kommer så langt er det er all mulig grunn til å løfte frem noen høydepunkter.

SAMDOK har vært et banebrytende og lærerikt samarbeidsprosjekt – ikke minst for Arkivverket. Ideutveksling og felles prioritering av innsatsområder, kunnskapsoverføring og kompetanseutveksling, åpenhet og dialog har stått sentralt i prosjektet - i en sektor hvor man tidligere snakket lite sammen om felles utfordringer. Her har SAMDOK stått for noe helt nytt og har lagt et solid grunnlag for det videre samarbeidet.

Aktører fra alle sektorer har deltatt i arbeidet; de største andelene kom fra kommunal og privat sektor. Totalt 200 personer har bidratt helhjertet inn i en prosess som har produsert viktige og verdifulle resultater.

Kort fortalt: Det har vært et bredt spekter av leveranser fra SAMDOK. Enkelte rapporter har vist seg å være spesielt sentrale, og er allerede blitt brukt i mange sammenhenger:

Kommunale arkiv:

 • Kartlegging av digitalt skapte arkiv i kommunal sektor fra 1985-2010 (KOMM 2014)
 • Veileder om dokumentasjonsforvaltning og arkiv i kommunereformen (KOMM 2016)
 • Forprosjekt ”Nasjonal publiseringsplattform for skanna dokumenter” (KOMM 2016)
 • Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer (KOMM 2017)

Privatarkiv:

 • Utredning om privatarkiv ”En helhetlig samfunnshukommelse” (PRIV 2014)
 • Metodikk for høsting og langtidslagring av digitale privatarkiv (PRIV 2016)
 • Bevarings- og formidlingsnettverk næringssektorer (PRIV 2017)

Arkiv i eForvaltning:

 • Tjenestegrensesnitt mot Noark5 (EFORV 2016)
 • Digital langtidsbevaring – strategi for valg av filformater (EFORV 2017)
 • Informasjonsflyt i statlige løsninger som brukes av kommunene (EFORV 2017)

I tillegg ble to store satsinger initiert i SAMDOK og tatt videre i Arkivverkets linje:

 • «eArkiv-prosjektet» – senere videreført som MAVOD/MODARK (EFORV 2014)
 • Riksarkivarens deltakelse i SKATE-samarbeidet (KOMM 2014)

Men de viktigste resultatene er nok allikevel samarbeidsarenaen som er skapt og en økt gjensidig tillit og respekt på tvers av arkivsektoren.

En suksess som trekkes frem av mange – også i evalueringsrapporten – er den årlige SAMDOK-konferansen som fire år på rad har samlet arkivsektoren om sentrale arkivfaglige og strategiske temaer.

Klikk på lenkene her eller nederst på siden for å se presentasjoner fra konferansene i hhv. 2015 og 2017.

I de avsluttende rapportene kan du lese mer om både deltakelse og leveranser, erfaringer og effekter.

Du kan også laste ned prosjektets sluttrapport og Sopra Sterias evalueringsrapport nederst på siden.

Veien videre

SAMDOK har lagt grunnlaget for et fruktbart videre samarbeid i arkivsektoren. For å kunne stake ut en god kurs videre, og å optimalisere gevinster og erfaringer fra SAMDOK på best mulig måte, er det viktig å se hvor vi står i dag:

 1. Den statlige dimensjonen blir i stor grad ivaretatt i SKATE gjennom arbeidet med digitalisering av offentlig sektor. Her er Arkivverket tungt inne i dag, og vi skal fortsette det gode og viktige arbeidet som påbegynt.
 2. I kommunal sektor har vi kanskje de største utfordringene. Dette er et fragmentert landskap, uten felles stemme, og vi arbeider med å finne hensiktsmessige samarbeidsformer og arenaer.
 3. Når det gjelder arbeidet med private arkiver peker mange på viktigheten av å få på plass et strategisk råd. Vi har allerede et nettverk av fylkeskoordinerende aktører på denne arenaen, og er modne for å ta neste skritt.

 

Arkivverket har rollen som «lokomotiv» for den videre utviklingen av arkiv-Norge, og etaten vil ta med seg erfaringer og gevinster fra SAMDOK inn i arbeidet med strategi, samarbeidsprosjekter og overordnete innsatsområder i tiden som kommer.

I sum har SAMDOK vist oss at arkivsektoren ønsker videre samarbeid, og Arkivverket vil sørge for å fasilitere et slikt samarbeid så godt som overhodet mulig i tiden som kommer.

Med dette ønsker Arkivverkets ledergruppe å takke alle de involverte i SAMDOK for et veldig godt gjennomført, fruktbart og lærerikt prosjektsamarbeid.

Vi ser frem til å videreføre samarbeidet i nye former!

Last ned

 • sluttrapport-samdok-2015-2017-endelig-30-09-2018
  2.1 MB
 • Sopra-Steria-Endelig-evalueringsrapport-SAMDOK-prosjektet-BS-26.10.2018
  2 MB