ENG
BERR9410

Arkivlovutvalg nedsatt

I dag ble det kjent at regjeringen har nedsatt et utvalg som skal revidere arkivloven. Utvalgets mandat og sammensetning ble i dag vedtatt i statsråd. Vi har lenge ønsket en utredning av arkivfeltet og revidering av arkivloven. Nedsettelsen av utvalget er stor nyhet og en viktig milepæl, sier riksarkivar Inga Bolstad. Dagens lov er skrevet for en annen verden enn de utfordringene som digitaliseringen av samfunnet skaper.

Store utfordringer på arkivfeltet

Den teknologiske utviklingen og digitaliseringen av samfunnet -  som kjennetegnes av en eksplosiv økning i informasjonsmengden og økt kompleksitet i forvaltningen -  får store konsekvenser for hvilken dokumentasjon som arkiveres og tas vare på.

Forvaltningen er usikker på hva som skal arkiveres og vi ser en tendens til at mindre arkiveres selv om den totale informasjonsmengden øker. Det er også blitt svært krevende for Arkivverket å veilede forvaltningen, og ajourholde regler og standarder for dokumentasjonsforvaltning, uttaler riksarkivar Bolstad.

Arkivverket og arkivsektoren står overfor store utfordringer når det gjelder bevaring av digitalt skapte arkiv og forventninger om digitale brukertjenester. Arkivverket mener det er et viktig grep at utvalget skal se på hvorvidt dagens ansvars- og oppgavedeling på arkivfeltet tilrettelegger for samordning og hensiktsmessig ressursbruk fremover.

Et godt regelverk vil være et sentralt virkemiddel for at vi i fremtiden skal lykkes med å ta vare på arkiv i som en del av samfunnets hukommelse –  som kulturarv, rettighetsdokumentasjon og forskningsmateriale -  som dokumenterer bredden i vårt samfunn.

Utvalgets mandat

Utvalget skal beskrive de viktigste utfordringer og utviklingstrekk i og for arkivene, og gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, statlig forvaltning, kommunesektoren og kulturinstitusjoner i arbeidet med å sikre samfunnets arkiv.

Utvalget skal foreta en samlet gjennomgang av arkivloven, og vurdere fornying og endring. Arkivlovens formålsparagraf og virkeområde er nevnt spesielt. Riksarkivaren er glad for at utvalget skal se på arkivplikt for private som utfører offentlige tjenester.

Arkivloven har grenseflater mot annet regelverk, som for eksempel offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven. Dette vil også bli et tema for utredningen. 

Riksarkivaren er fornøyd med at arkiv settes inn i en bredere kontekst som en forutsetning for innsyn i offentlig virksomhet og likebehandling i forvaltningen, og som en del av offentlig sektors informasjonsforvaltning.

Les hele mandatet "Utvalg skal vurdere arkivloven".

Utvalgets sammensetning

Utvalget skal ledes av Christian Reusch, advokat, Oslo. De andre medlemmene i utvalget er:

  • Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør Arkivverket, Bærum
  • Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS, Oslo
  • Hilde Elvine Bjørnå, arkivsjef, Tromsø
  • Håkon With Andersen, professor, Trondheim
  • Rune Kjørlaug, seniorrådgiver Difi, Leikanger
  • Dag Wiese Schartum, professor, Oslo
  • Lone Merethe Solheim, avdelingsdirektør, Stavanger