ENG
Landssvikarkivet

Informasjon til arkivbrukere om digitalisering av landssvikarkivet

Alle saksmappene i landssvikarkivet skal skannes, i alt ca. 90 000 saker, for publisering på Digitalarkivet. Det innebærer at man i framtiden vil kunne studere hele dette omfattende materialet fra egen stue. Publikum må regne med noe redusert tilgjengelighet i den perioden arkivet digitaliseres.

Av hensyn til personvernet vil svært få saker bli liggende åpent ute på Digitalarkivet. Hovedregelen vil fortsatt være at man må opprette en brukerkonto på Digitalarkivet og kontakte Arkivverket for å få en tidsbegrenset tilgang til den saken eller de sakene man ønsker. 

Arbeidet er godt i gang, og arbeidet er forventet å ta tre til fire år. Publisering vil skje fortløpende.

Materialet vil skannes i bolker. Når en del av landssvikarkivet skal skannes, vil den bli sperret for bruk på lesesalen en tid før skanningen tar til. Den sperrede delen vil til sammen bli utilgjengelig i inntil et år – fram til det blir tilgjengelig på Digitalarkivet. Saksbehandlerne vil da heller ikke ha mulighet for å vurdere om saker kan anses fritt tilgjengelige og å sende kopier av sentrale dokumenter. Tilbudet om skanning på forespørsel for forskere/forfattere med tidsfrister vil bli opprettholdt.  

Inntil sakene blir sperret, vil de kunne studeres som før på lesesalen i Oslo. Mulighetene for å sende saksbehandlerkopier vil imidlertid være sterkt begrensede. Som hovedregel må man velge mellom å komme på lesesalen eller å vente til saken blir tilgjengelig på Digitalarkivet. Henvendelser som allerede er kommet inn, vil bli besvart som tidligere, selv om det gjelder saker som skal sperres. 

Det som er blitt digitalt tilgjengelig først, er en serie med krigsforbrytersaker fra Oslo og domssakene fra Bergen politikammer. For tiden publiseres domssaker fra Oslo politikammer, og deretter kommer domssaker fra Tromsø, Østerdal og Sandefjord politikamre. Dette materialet er sperret for lesesalsbruk. 

Landssvikarkivene skannes og publiseres serie for serie, slik at serier som bare inneholder saksmapper med dommer tas først. Deretter tas materialet fra de politikamrene der alle sakene ligger som én serie under ett. Dette dreier seg stort sett om mindre politikamre. Til sist tas serier med forelegg, påtaleunnlatelser og henlagte saker fra de kamrene der det er flere serier.  Vi tar forbehold om at planene som er lagt kan bli endret noe. 

Har du spørsmål om digitaliseringen av landssvikarkivet? Ta kontakt med oss via skjema