ENG
Landssvikarkivet

Informasjon til arkivbrukere om digitalisering av landssvikarkivet

Alle saksmappene i landssvikarkivet skal skannes, i alt ca. 90 000 saker, for publisering på Digitalarkivet. Det innebærer at man i framtiden vil kunne studere hele dette omfattende materialet fra egen stue. Publikum må regne med noe redusert tilgjengelighet i den perioden arkivet digitaliseres.

Av hensyn til personvernet vil svært få saker bli liggende åpent ute på Digitalarkivet. Hovedregelen vil fortsatt være at man må opprette en brukerkonto på Digitalarkivet og kontakte Arkivverket for å få en tidsbegrenset tilgang til den saken eller de sakene man ønsker. 

Arbeidet er så vidt startet, men de store volumene vil ikke begynne å komme før i 2. halvår i år, og arbeidet er forventet å ta tre til fire år. Publisering vil skje fortløpende. 

Materialet vil skannes i bolker. Når en del av landssvikarkivet skal skannes vil den bli sperret for bruk på lesesalen en tid før skanningen tar til. Den sperrede delen vil til sammen bli utilgjengelig i inntil et år – fram til det blir tilgjengelig på Digitalarkivet. Saksbehandlerne vil da heller ikke ha mulighet for å vurdere om saker kan anses fritt tilgjengelige og å sende kopier av sentrale dokumenter. Tilbudet om skanning på forespørsel for forskere/forfattere med tidsfrister vil bli opprettholdt.  

Inntil sakene blir sperret, vil de kunne studeres som før på lesesalen i Oslo. Mulighetene for å sende saksbehandlerkopier vil imidlertid være sterkt begrensede. Som hovedregel må man velge mellom å komme på lesesalen eller å vente til saken blir tilgjengelig på Digitalarkivet. Henvendelser som allerede er kommet inn, vil bli besvart som tidligere, selv om det gjelder saker som skal sperres. 

Det som vil bli digitalt tilgjengelig først, er domssakene fra Bergen politikammer, deretter fra Oslo, Tromsø og Østerdal politikamre. Dette sperres for lesesalsbruk fom. 17.05.2021. 

Landssvikarkivene skannes og publiseres serie for serie, altså saksmappene med dommer først, deretter forelegg, påtaleunnlatelser og til slutt skannes henlagte saket. For mindre politikamre skannes hele arkivet under ett. Vi tar forbehold om at planene som er lagt kan bli endret noe. 

Har du spørsmål om digitaliseringen av landssvikarkivet? Ta kontakt med oss via skjema