ENG

Hvordan bevares privatarkiv i Norge?

Skal vi få til en bedre bevaring av privatarkiv, må vi foruten finansiering og vilje til satsing, ha en arbeidsdeling og samarbeid, samt en god metodikk for å ta vare på et best mulig utvalg av privatarkiver. I Norge har vi et system for å sikre og utvikle en arbeidsdeling på privatarkivfeltet. Riksarkivaren har utviklet en Strategi for privatarkivfeltet i Norge.

28.04.2022: Siden er under oppdatering.

Arkivverket er nasjonal koordinator og har utviklingsansvaret for feltet. Et ledd i arbeidsdelingen er nettverket med fylkeskoordinerende institusjoner, satt i verk i 2004 og revitalisert i 2017. I hvert fylke finnes en fylkeskoordinerende institusjon for privatarkiv som koordinerer arbeidet i sitt fylke. Nettverket ble utvidet til å omfatte bevaringsinstitusjoner med nasjonal bevaringspolitikk i 2019 følges opp i jevnlige kontaktmøter. Hensikten er å følge opp strategien for privatarkivfeltet, felles utfordringer og utviklingsprosjekt løftes fram.

En oversikt er utarbeidet over hvert fylkes fylkeskoordinerende institusjon for privatarkiv  med oversikt over de aktuelle bevaringsinstitusjonene for privatarkiv, deres avtaler og planer.

Formålet med bevaringsplaner for privatarkiv er å sikre bevaring av et best mulig utvalg av privatarkiv som kan gjenspeile samfunnet og samfunnsutviklingen på en god måte. Det bør lages geografiske og enkelte sektormessige bevaringsplaner for privatarkivfeltet (nå fins egne institusjoner med bevaringspolitikk for arbeiderbevegelsen, kristen misjon, det samiske og for olje- og gassektoren). Til sammen vil disse danne et rammeverk for Norge som helhet.

Bevaringsplanene bør ta utgangspunkt i den enkelte institusjons bevaringspolitikk. Institusjoner lokalt, regionalt og nasjonalt skal ha samarbeidsavtaler og samhandlingsplaner på tvers som redegjør for arbeidsdeling og samarbeid.

En godt utviklet bevaringsplan består av tre deler:

  1. en bestandsanalyse som viser hva som er bevart
  2. en samfunnsanalyse som peker på viktige (typer) samfunnsaktører /arkivskapere det er viktig å ta vare på arkivet fra
  3. disse ses så i forhold til hverandre (dekningsgraden) slik at vi utvikler en bevaringsplan for konkrete (typer) arkivskapere.

En bevaringsplan må være levende og justeres i takt med terrenget, ny forskning og undersøkelser. Det bør søkes å forankre privatarkivfeltet i arbeidet med regional kulturplan som gjøres i fylkeskommunene, jf. Hordaland fylkeskommune, Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025.

Enger-utvalget foreslo også at kulturloven utstyres med bestemmelser som gjør den til et aktivt verktøy – dvs. med bestemmelser som gir kommuner og fylkeskommuner ansvar for å utvikle planstrategier på kulturområdet, i NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014.

Riksarkivaren har utarbeidet en Strategi for privatarkivfeltet i Norge 2015-2020. Strategien er basert på innspill fra et bredt arkivfaglig miljø i delprosjekt privatarkiv i Samdok. (Se nedlastbare dokumenter nedenfor.) 

Dagens arkiver er digitale og bevaringsinstitusjonene kan ikke sitte og vente på at de tilflyter o. De fleste arkiv vil dø på veien. Vi må derfor ha en mer proaktiv tilnærming og velge ut det som vi ønsker bevare, slik at det kan planlegges i tide. Les mer om digitale privatarkiv