ENG

Første nasjonale strategi for privatarkiv

[Nyhet 11.01.2016] Det er tradisjon for å bevare arkivmateriale etter statlig og kommunal forvaltning. Dette er lovbestemt. For arkivmateriale som er skapt i privat sektor, finnes det så å si ikke lovregulering. – Vi har nå vedtatt en privatarkivstrategi som skal sikre at arkivmateriale fra privat sektor blir tatt vare på, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Historiske arkiv som er skapt i privat sektor, det vil si i organisasjoner, bedrifter, institusjoner og av enkeltpersoner, vil i dag bare unntaksvis bli bevart. 

– Eksempelvis kan vi finne hva en kommune har bestemt om plassering av et barn på barnehjem. Men, vi kan ikke regne med å finne noe dokumentasjon fra det privat drevne barnehjemmet om dette barnets konkrete opphold. Tidligere barnehjemsbarn som skulle søke erstatning fra forskjellige billighetserstatningsordninger har hatt problemer med å få tak i denne dokumentasjonen. Grunnen er at kommunene som gjorde vedtak og plasserte dem ikke sørget for å sikre all aktuell dokumentasjon fra den private driveren av barnehjemmet. Dette er et eksempel med alvorlige personlige konsekvenser og noe vi søker å unngå i fremtiden, sier Bolstad.

I 2014 utgjorde det som var bevart fra privat samfunnssektor i arkivinstitusjoner, museer og bibliotek knappe 22 % av det som totalt er bevart. 

– Det er en forsvinnende liten andel når vi tenker på hvor stor del av vårt samfunn og våre liv som dekkes av privat sektor og vår private dokumentasjon. Det gir oss en haltende samfunnshukommelse, sier riksarkivaren.

Privatarkivstrategi skal sikre koordinering

Riksarkivarens nye privatarkivstrategi skal sikre at arkivmateriale fra privat sektor i større grad blir tatt vare på. Strategien er basert på innspill fra et bredt arkivfaglig miljø i Samdok-regi (Samdok er Riksarkivarens program for arbeidet med helhetlig samfunnsdokumentasjon).

– Det viktigste grepet i strategien er å få til en god koordinering og metodikk for et systematisk og proaktivt privatarkivarbeid, understreker Bolstad. Riksarkivaren har det overordnede ansvaret. Staten har i samarbeid med fylkeskommunene oppnevnt fylkeskoordinerende institusjoner for privatarkivarbeidet, i samsvar med at fylkeskommunene er planmyndighet. 

– Denne typen ansvarsinstitusjoner må vi bygge på. De skal koordinere privatarkivarbeidet i sine fylker. Hittil har de ikke blitt tilført ressurser til oppgaven. Dette må prioriteres. I tillegg må statlige aktører samordne seg. Likeså er det nødvendig å vurdere sektorer og bransjer som en helhet. Her trengs det også å utpeke noen ansvarsinstitusjoner framover. Denne type institusjoner skal i samarbeid med de andre institusjonene i fylket utvikle samhandlings- og bevaringsplaner, sier Bolstad.

Tilfeldighetene må ikke bestemme

En av bidragsyterne til strategien er fylkesarkivar i Sogn og Fjordane, Arnt Ola Fidjestøl.

– For meg er det viktigste at det faktisk nå foreligger en overordnet nasjonal strategi, og at ikke tilfeldighetene er bestemmende for hvordan Norge som samfunn blir dokumentert. En får aldri en helhetlig samfunnsdokumentasjon, dersom for eksempel økonomi og lokalt initiativ/lokale interesser alene skal være bestemmende for hva som blir tatt vare på.

Riksarkivets privatarkivstrategi 2015-2020 legger opp til å sikre en balanse i dokumentasjonen gjennom en overordnet nasjonal strategi som skal samordne, supplere og stimulere det arbeidet som blir gjort lokalt og regionalt, sier Fidjestøl.

Bevaringsplaner må på plass

Strategien peker på at for å oppnå en bedre bevaring, må fagmiljøet ta i bruk en metodikk for å utvikle bevaringsplaner for arkiv fra private aktører. Slike planer bør lages lokalt, regionalt og nasjonalt, gjerne også for sektorer og bransjer. 

Bevaringsplaner skal bestå av tre deler: 

  1. En bestandsanalyse av hva som er bevart i dag i institusjonene
  2. En samfunnsanalyse som beskriver viktige karakteristika ved det aktuelle samfunnet for tidsperioder og peker på viktige samfunnsaktører/arkivskapere
  3. De to analysene ses i forhold til hverandre (dekningsgraden) for å komme fram til en oversikt over typer private virksomheter man tar sikte på å bevare arkivet til (en bevaringsplan)

– Det er ikke til å komme fra at her trengs en økt innsats av ressurser fra mange parter for å oppnå mer bevaring fra privat sektor. Derfor skal jeg ta initiativer for at Staten, fylkene og kommunene sammen med næringslivet og næringslivets organisasjoner kan bidra til dette og arbeide for et løft for utviklingsmidlene til hele arkivfeltet – og for privatarkivfeltet spesielt. Bare da kan vi komme et stykke lenger på vei mot at samfunnet sikres et allsidig og relevant utvalg privatarkiv, avslutter riksarkivar Inga Bolstad.