ENG

Spørsmål og svar til nettsiden og innholdet i bevaringsplanen:

 

Hvorfor står vi nevnt på denne planen? 

Arkivverket har gjort en kartlegging av private aktører som virker i samfunnet i dag. Målet har vært å identifisere aktører som på en eller annen måte har (eller har hatt) betydning for utviklingen av Norge. At dere står på planen, betyr da at Arkivverket anser dere som en aktør av nasjonal betydning. 

Hva innebærer det for oss å stå på planen? 

Det innebærer ingen forpliktelser for dere å stå på planen. At dere står på planen betyr imidlertid at Arkivverket ønsker kontakt med dere, for å undersøke muligheten for bevaring av deres arkiv/dokumentasjon.  

Hvorfor står vi ikke på planen? 

Det kan være ulike grunner til det. At dere ikke står på planen, betyr ikke at dere ikke er en aktør av nasjonal betydning. Planen er kun en prioritert liste for hvilke aktører av nasjonal betydning som Arkivverket aktivt vil ta kontakt med de neste årene.  

Hvis dere er en aktør med klar regional eller lokal tilknytning og virkeområde, faller dere utenfor Arkivverkets ansvarsområde. Arkivverket skal bevare arkiv fra landsdekkende/nasjonale aktører.  Men det er viktig å presisere at regionale eller lokale aktører også vil kunne ha nasjonal betydning.  

Dere kan være en aktør som ligger innenfor andre nasjonale bevaringsinstitusjoners ansvarsområde. Dette gjelder for eksempel Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Misjons- og diakoniarkivet VID, Skeivt arkiv, Samisk arkiv eller Nasjonalbiblioteket.  

Vi står på planen, hvem kan vi ta kontakt med hos dere for mer informasjon? 

Dere kan sende en henvendelse til oss via nettsiden vår. Se lenke her, så vil vi ta kontakt med dere.

Vi burde stå på planen, hvordan kan vi få til det? 

Planen og aktørene identifisert i den skal revideres årlig. Vi mottar derfor gjerne forslag til aktører som, ut ifra vår bevaringspolitikk og bevaringskriterier, burde stå på planen i neste versjon. Innspill med begrunnelse kan sendes til post@arkivverket.no. Merk e-posten «Bevaringsplan for privatarkiv».    

Vi ønsker ikke å stå på planen, kan dere fjerne oss? 

Hvis dere ikke ønsker å stå på planen, kan dere sende oss en e-post på post@arkivverket.no for å gi beskjed om det. Merk e-posten «Bevaringsplan for privatarkiv». Dere vil da tas bort ved neste revidering av planen. 

Vi har allerede levert vårt arkiv/inngått avtale med en annen bevaringsinstitusjon. 

Flott! At dere står på listen betyr ikke nødvendigvis at arkivet skal bevares hos oss. Vi samarbeider med hele arkivsektoren i Norge for å sørge for en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Det viktigste er at arkivet blir bevart og tilgjengeliggjort på en skikkelig måte, ikke hvor det gjøres.  

Vi står på planen, men har ikke noen bevarte historiske arkiv.  

Det er også interessant for oss å vite, så gi oss gjerne beskjed om det. Så er det viktig å presisere at vi ikke bare er interessert i “gamle” papirarkiv. Vi er også interessert i å få sikret dagens dokumentasjon for ettertiden. 

Hvorfor står det ingen personer i planen, bare bedrifter og organisasjoner?  

Vi skal også bevare arkiv etter privatpersoner. Vi har valgt å ikke identifisere personer i planen, da det krever en annen tilnærming enn til bedrifter og organisasjoner.   

Koster det noe å avlevere arkivet vårt til dere? 

For papir: Arkivverket oppbevarer arkivet kostnadsfritt, men før vi kan ta det imot må det være ordnet og listeført. Dette må enten gjøres av arkiveier selv med noe veiledning fra oss, eller det kan gjøres av en profesjonell leverandør av arkivordningstjenester. Det betyr at det vil være kostnader involvert for å klargjøre arkivet for avlevering og transportering til oss.  

Vi ønsker ikke å gi fra oss eiendomsretten eller kontrollen over arkivet vårt. 

Arkivverket kan i noen tilfeller åpne for at et arkiv deponeres. Dette betyr at eiendomsretten beholdes, selv om arkivet overføres til bevaring hos Arkivverket. Dette må i så fall reguleres gjennom en egen deponeringsavtale. 

Er dere interessert i å bevare “alt” i arkivet? 

Nei. Vi vil i tilfelle gjøre en bevarings- og kassasjonsvurdering av materialet. Vi vil bevare materiale som har kulturell- eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder viktig rettslig eller forvaltningsmessig dokumentasjon. Vi vil ikke ta imot materiale som enda er i administrativt bruk hos virksomheten selv.    

Har Arkivverket bestemt at vi må sende arkivet til dere? 

Nei, det har vi ikke myndighet til å pålegge. For private aktører er det frivillig om man vil avlevere arkivet sitt til en bevaringsinstitusjon.  

Blir arkivet digitalisert når det kommer til Arkivverket? 

Nei, det er ingen automatikk i dette. Ønsker dere å få digitalisert hele eller deler av arkivet, må det i tilfelle gjøres en egen avtale om dette.   

Blir arkivet vårt fritt tilgjengelig, hvis vi leverer det til Arkivverket?    

Ifølge arkivlova kan den som avleverer privatarkiv til Arkivverket, sette egne vilkår for tilgang til arkivet. Det kan bety at den som vil ha tilgang til et privatarkiv, må ha tillatelse fra tidligere arkiveier eller dennes familie, eller at man må vente til en eventuell sperrefrist er opphevet. For privatarkiv uten særskilte begrensninger eller klausuler, er det Riksarkivaren som gir innsyn. Mange privatarkiver har ingen særlige adgangsbestemmelser. 

Vær oppmerksom på at selv om den som gir fra seg arkivene ikke har satt noen spesielle betingelser for tilgangen til arkivene, gjelder fortsatt det offentlige regelverket for tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Les mer om hvordan Arkivverket forvalter dette ansvaret her.

Vi er et museum, og har allerede arkiv fra en aktør på listen – ønsker dere å vite det? 

Ja. Send gjerne beskjed om det til oss på post@arkivverket.no. Merk e-posten «Bevaringsplan for privatarkiv».  

Hvor kan jeg få mer informasjon om privatarkiv i Arkivverket? 

Se våre nettsider