ENG
Brev fra 1350_En nesten utradert familie

Veiledning for geistlige

Veiledningen er tenkt som et hjelpemiddel ved avlevering av geistlige arkiver. Veiledningen gir informasjon om hvilken avleveringsliste som skal benyttes - avhengig av hvilket statsarkivdistrikt den enkelte arkivskaper (geistlige kontor) hører under.

Geistlige arkiver etter kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost avleveres når de er om lag 25-30 år. Unntaket er kirkebøker og klokkerbøker. Klokkerbøkene sendes inn etter siste innførsel i boken. Kirkebøkene sendes inn 80 år etter siste innførsel.

Det er ikke alt i de geistlige arkivene man trenger å avlevere. En del av dokumentene kan fjernes (kasseres). Hva som skal bevares eller kasseres kan du lese i Riksarkivarens bevarings- og kassasjonsvedtak som er vedtatt for arkivene etter kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost. Vedtaket kan du laste ned i boksen nedenfor. Det er nyttig lesing for alle som jobber med geistlige arkiver. 

Geistlige arkiver ordnes på samme måte som andre offentlige arkiver. Du kan følge brukerveiledningen for offentlig arkivmateriale nesten fullt ut. En viktig forskjell er imidlertid at det er utarbeidet ulike maler (avleveringslister) for hvordan prestearkivet skal ordnes – avhengig av hvilket statsarkivdistrikt det enkelte geistlige kontor hører under.

Geistlige kontor som hører under statsarkivdistriktet Hamar, Stavanger, Bergen, Trondheim eller Tromsø skal bruke avleveringsliste for seriesignatur for prestearkiver (se seriesignatur og eks på utfylte avleveringslister).

Geistlige kontor som hører under statsarkivdistriktet i Kristiansand, Oslo eller Kongsberg skal bruke separate avleveringslister for hvert distrikt – dvs. egen liste for Kristiansand, egen liste for Oslo og egen liste for Kongsberg. Kontorer under Statsarkivet i Oslo og Statsarkivet i Kongsberg skal i tillegg utarbeide en liste for kirkebøker og en for prestearkivet (se eks. på utfylte avleveringslister).

Kirkebøker er protokoller som omhandler kirkelige handlinger mens prestearkiv vil her si arkiver etter verdslige handlinger (kontorarkivet) hos presten.

Ministerialia

Ministerialia eller ministeria er en fellesbetegnelse på alle protokoller hvor presten førte inn kirkelige handlinger (kirkebok, klokkerbok, dagsregister, lysningsbok, kommunikantprotokoll). 

Klokkerbok

Klokkerbok er det samme som kirkebokduplikat. Klokkerbok er ført av klokkeren i motsetning til kirkebok som føres av soknepresten. Det skal altså være identiske opplysninger i begge typer protokoller. Føring av klokkerbok kom i stand i 1812. Klokkerboken skulle alltid oppbevares separat fra kirkeboken. I tilfelle det oppsto brann i prestegården, hadde man en kopi av kirkeboken i klokkerboligen.

Kommunikantprotokoll

Kommunikantprotokollen har opplysninger om nattverdsgjester – bl.a. navn på den enkelte nattverdsgjest og dato for nattverden. De eldste kommunikantprotokoller kan gå tilbake til slutten av 1600-tallet og føres helt fram til 1920-tallet. Alle voksne personer måtte gå til nattverd minst to ganger i året. Forsømte man nattverden over lang tid, kunne man «risikere» å bli kalt inn til Herrens bord.

Benefisert gods

Eiendommer og inntekter som tilhører embetet.

Kallsbok

Sokneprestene startet med å føre kallsbøker på 1730-tallet, og fortsatt fører prestene disse protokollene. Kallsbøkene inneholder opplysninger om kallet (prestegjeldet) dvs. opplysninger om kirken, inventar i kirken, prestegården, andre kirkelige forhold, lokalhistoriske forhold, historiske hendelser, naturkatastrofer, vita om prestene osv.

Last ned

 • Kirkebøker til Statsarkivet i Oslo - eksempel på utfylt avleveringsliste
  62 KB
 • Prestearkiver til Statsarkivet i Oslo - eksempel på utfylt avleveringsliste
  54.9 KB
 • Kirkebøker til Statsarkivet i Kongsberg - eksempel på utfylt avleveringsliste
  60.9 KB
 • Prestearkiver til Statsarkivet i Kongsberg - eksempel på utfylt avleveringsliste
  81 KB
 • Prestearkiver til Statsarkivet i Kristiansand - eksempel på utfylt avleveringsliste
  85.4 KB
 • Prestearkiver til øvrige statsarkiver - eksempel på utfylt avleveringsliste
  110.4 KB
 • Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for Kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost, 21.12.2007 nr. 796
 • Riksarkivarens vedtak av 1994 og Rundskriv F-27-97 av 10.3.1997
  75.9 KB