ENG
Arkivbokser-i-magasin

Øvrige veiledninger

Her finner du veiledninger til hvordan du skal ordne arkiver etter f.eks. forliksråd.

Oppbevaring

Kommunene skal oppbevare arkivmaterialet fra forliksrådene frem til omorganiseringen i 2006 og sørge for at arkivene settes i den stand arkivforskriften krever. Fra 2006 overtar Politi- og lensmannsetaten sekretariatene for forliksrådene fra kommunene

Hva skal avleveres?

Det er ikke alt arkivmateriale i Forliksrådnes arkiver som skal avleveres. Noe skal kasseres. Hvilke arkivmateriale som ikke skal bevares kan du lese i bevarings- og kassasjonsvedtak. Vi viser til bevarings- og kassasjonsbestemmelser for politiets elektroniske og papirbaserte arkivmateriale fra 29.8. 2005 (nr. 822) samt for de kommunale forliksrådene fra 14.11.2005 (nr.724). I disse bestemmelsene fremgår det bl.a. at alle møtebøker (forhandlingsprotokoller) og domsbøker (domsprotokoller) skal bevares ved siden av eventuelle registre over sakene.

Endelig skal saksdokumenter eldre enn 1900 bevares. Alle saksdokumenter yngre enn 1900 kasseres og skal ikke avleveres til statsarkivene.

Du finner bevarings- og kassasjonsbestemmelsene lengst ned på siden.

Overføring

Forliksrådene skal overføre deler av materialet til politidistriktene dvs. perioden 01.01. 1996 – 31.12.2005. Forliksrådenes arkiver fra perioden 1996-2005 skal ordnes og avleveres til arkivdepot. Dette er kommunenes ansvar. Kommunene skal utarbeide overføringsliste og avleveringsliste og informere politidistriktene om hvor materialet fra perioden 1930- 1995 er avlevert.

Hvordan man ordner arkiver kan du lese om under Overføring av papirarkiver. 

Hvor skal arkivmaterialet avleveres?

Arkivmateriale frem til 1930

 • Arkivmateriale for tiden før 1930 skal i henhold til rundskriv av 12.07.1933 og 22.07 1953 fra Justisdepartementet avleveres til statsarkivene.

Arkivmateriale fra perioden 1930 – 1995

 • Forliksråd som allerede har avlevert arkivmateriale til statsarkivene, skal avlevere til statsarkivene.
 • Forliksråd som allerede har avlevert arkivmateriale til kommunalt arkivdepot, skal avlevere til kommunalt arkivdepot.
 • Forliksråd som har avlevert arkivmateriale både til et statsarkiv og til et kommunalt arkivdepot, skal avlevere til et kommunalt arkivdepot.
 • Forliksråd som ikke har avlevert arkivmateriale tidligere, skal avlevere til statsarkivene.

Hvor oppbevares arkivmateriale fra forliksråd i dag?

Arkiver etter forliksråd oppbevares både i statsarkivene og kommunale depot. Kommunale arkivdepot vil i denne sammenheng si eget kommunedepot, interkommunale arkivordninger eller byarkiv.

Forliksarkiver før 1930 er normalt avlevert til statsarkivene. Arkiver etter 1930 er ofte avlevert både til statsarkivene og kommunale depot. I enkelte statsarkiver vil man finne at også det meste av forliksarkiver etter 1930 er oppbevart der. I andre statsarkiver der det er oppbevart lite forliksarkiver etter 1930, vil arkivmaterialet være avlevert til kommunale arkivdepot.

Historikk

Forlikskommisjoner i byene ble opprettet i 1795.

Forlikskommisjoner på landet ble opprettet i 1797.

I 1797 ble det innført endringer i rettergangsordningen. Byting og bygdeting var fortsatt førsteinstanser, men i tillegg ble det innført forlikskommisjoner (senere kalt forliksråd) i sivile saker (ikke straffesaker).

Forlikskommisjonene var meglingsinstanser som skulle avlaste domstolene. Forlik inngått ved forlikskommisjonene hadde samme rettsvirkning som en dom. Organiseringen var noe ulik for byen og landet. 1795-ordningen for byene fastsatte at borgerne skulle velge forlikskommisærer. På landet bestemte ordningen at amtmannen (fylkesmannen) oppnevnte forlikskommisærer.

Forliksrådet ble etter hvert et kommunalt oppnevnt meglingsorgan. Politi- og lensmannsetaten overtok sekretariatene for forliksrådene fra kommunene i 2006.

Last ned

 • Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for de kommunale forliksrådene nr 724
  34.2 KB
 • Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for politiets elektroniske og papirbaserte arkivmateriale nr 822
  227.7 KB