ENG
FORV_SAMDOK logo

SAMDOK

SAMDOK (2013 til 2017) var Riksarkivarens program for arbeidet med helhetlig samfunnsdokumentasjon. Arkiver fra statlig, kommunal og privat sektor utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler og ståsteder.

SAMDOK ble etablert høsten 2013 som Riksarkivarens satsing for å følge opp Stortingsmelding om arkiv (2012-2013). Meldingen beskrev den norske arkivsektoren og de enorme utfordringene som ligger der. Riksarkivarens rolle som koordinator for det nasjonale arbeidet ble understreket.

Arkivmeldingen pekte spesielt på utfordringer innenfor tre områder:

 • de arkivfaglige konsekvensene av et stadig mer digitaliserte samfunn
 • det store avleveringsetterslepet i kommunal sektor
 • den lave andelen privatarkiver i arkivdepotenes samlede nasjonale hukommelse

På denne bakgrunn ble SAMDOK opprettet høsten 2013 som et partnerskap bestående av de sentrale aktørene i arkivsektoren:

 • Arkivverket
 • Kommunearkiv-institusjonene (KAI)
 • KS
 • Arkivforbundet (tidligere Landslaget for lokal- og privatarkiv, LLP)
 • Norsk Arkivråd (NA)
 • Privatarkiv-institusjonene (representert ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark)

Formålet var at man i fellesskap skulle prioritere og gjennomføre tiltak på de tre områdene som meldingen pekte på.

Tre underliggende prosjekter/satsingsområder:

 • Arkiv i eForvaltning
 • Kommunale arkiv
 • Privatarkiv

Prosjektene valgte selv oppgaver som ble forelagt Riksarkivaren for godkjenning i januar 2014.

Pr 31/12 2014 leverte gruppene rapporter som oppsummerte arbeidet det første året, og anbefalte videre tiltak. Samtidig foreslo de nye oppgaver for arbeidsåret 2015.

Formalisering fra 2015

I mars 2015 ble det avholdt et partnermøte for evaluering av pilotfasen 2013-2014. På bakgrunn av innspill i møtet vedtok Arkivverkets ledergruppe å videreføre SAMDOK som et treårig, formalisert prosjekt, Samdok 2015-2017, med Riksarkivaren som prosjekteier og en prosjektleder på full tid.

SAMDOK 2015-2017 er videreføring av et arbeid som har vist seg svært hensiktsmessig, både som arbeidsform og som arena for samarbeid og dialog. Den eksisterende prosjektstrukturen ble beholdt, men i en mer formell form, for å sikre bedre informasjonsflyt, forankring og rolledeling, forutsigbarhet og helhetlig fokus i arbeidet, slik partnermøtet etterlyste. 

Et viktig grep for å styrke helhetsperspektivet i SAMDOK, var etablering av en styringsgruppe hvor partnerne er representert. Ved å forsterke det formelle båndet mellom partnere og Arkivverket i prosjektet, kan arbeidet spisses bedre og ressursene brukes mer effektivt. Styringsgruppen har en rådgivende funksjon. Endelige beslutninger tas i Arkivverkets ledergruppe.

Mer om SAMDOK-prosjektet

All informasjon om pågående arbeid, organisering av arbeidsgrupper, tidligere leveranser etc ligger på prosjektets blogg samdok.com.