ENG
BERRE_mann og kvinne

Om utviklingsmidlene 2021

I 2021 kunne det søkes om tilskudd til utviklingstiltak innen fire innsatsområder under to programområder. Arkivverket mottok 55 søknader på til sammen 27,7 millioner kroner.

I 2021 kunne det søkes om tilskudd til utviklingstiltak innen fire innsatsområder under to programområder: Videreutvikling av privatarkivfeltet og Innovasjon i offentlig forvaltning.  

Arkivverket mottok 55 søknader på til sammen 27,7 millioner kroner. Kulturdepartementet bevilget for 2021 12,3 millioner kroner til arkivutviklingsmidler der tilskuddsrammen skulle gå til programområdene som nevnt over. Antall søknader og søknadsbeløp fordeler seg på innsatsområdene som følger:

  • Organisering og utvikling av privatarkivbevaring nasjonalt og regionalt: 27 søknader på til sammen 11 690 350 kr.
  • Metodeutvikling – digital bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiv: 16 søknader på til sammen 8 291 500 kr.
  • Pilotering av nye metoder og verktøy rundt Innebygd Arkivering: 6 søknader på til sammen 4 106 500 kr.
  • Sammenhengende tjenester rundt Digitalarkivet: 6 søknader på til sammen 3 646 382 kr.

Det er en betydelig nedgang i antall søknader sammenlignet i fjor da vi mottok 76 søknader på til sammen 30,8 millioner kroner. Til tross for en stor nedgang i antall søknader, er det kun en mindre nedgang i søknadssum på ca. 3 millioner.  

Behandling av søknadene er i oppstartfasen og er forventet avsluttet medio desember. Eventuelle spørsmål kan sendes til utviklingsmidler@arkivverket.no.

Se fullstendig søkerliste her.

Ønsker du å vite mer om utlysningen 2021, kan du trykke på "åpne/lukke"-fanene under:

Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål. I år er det avsatt 12,3 millioner av Norsk Tippings spilleoverskudd til enkeltaktiviteter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av fellesløsninger.

Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv. Andre som ønsker å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv kan også søke, som for eksempel private bedrifter og organisasjoner.

Fristen for å søke om utviklingsmidler 2021 gikk ut 1.oktober 2021.

Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv, som arkivinstitusjoner, museer, bibliotek og fylkes-/kommuner. Andre som ønsker å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv kan også søke, som for eksempel private bedrifter og organisasjoner.

Tilskudd gis til enkeltaktiviteter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av fellesløsninger. I søknadsprosessen legges det til rette for dialog og mulighet for samordning mellom flere aktører om større og mer omfattende initiativ.

Deler av tilskuddsrammen vil bli disponert til planmessig arbeid med å sikre at privatarkiv fra viktige samfunnssektorer og alle landets regioner blir bevart, gjort tilgjengelig og formidlet. Utviklingsmidlene har som tidligere år en samlet ramme på 12,3 millioner.

I 2021 kan det søkes om tilskudd til utviklingstiltak innenfor to programområder, der begge har to innsatsområder.

Programområde 1: Videreutvikling av privatarkivfeltet (VPF)

Nasjonal strategi for privatarkivarbeidet 2019-2023 skal påse at helhetlig samfunnsdokumentasjon sikres og at bevaring av privatarkiv blir tydelig prioritert. Strategien skal også sørge for et målrettet arbeid for at brukerne får god tilgang til privatarkiv og god ressursutnytting. I dette arbeidet inngår sterke og synlige arkivinstitusjoner og fagmiljøer i alle deler av landet.

Tiltak som får støtte, skal være samordnet med nasjonale- eller fylkeskoordinerende institusjoner for privatarkiv og med nasjonalt- eller regionalt planarbeid på arkivfeltet. Det må redegjøres for dette i søknaden. Digitalt skapte privatarkiv kan unntas fra dette, det må da begrunnes i kulturell eller forskningsmessig verdi, eller inneholde rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon. Det må også vises til påbegynt planprosess. Det er en forutsetting at privatarkivene blir publisert i Digitalarkivet eller tilsvarende fellesløsninger og at forvaltningen av arkivene knyttes til en bevaringsinstitusjon.

Innsatsområde 1.1: Organisering og utvikling av privatarkivbevaring nasjonalt og regionalt

Innsatsområdet skal stimulere bevaringsinstitusjoner til å utvikle sitt fagansvar og utvikle kompetanse i institusjonen på bevaring av privatarkiv. Hvordan stimulere til faglig samarbeid mellom bevaringsinstitusjoner – arkiv, museum og bibliotek – regionalt og nasjonalt for å utnytte og utvikle kompetanse på digital bevaring og tilgjengeliggjøring? Samarbeidstiltak og metodisk tilnærming, vil bli vektlagt. Under innsatsområdet kan det søkes om støtte til:

•          Konkrete bevarings- og digitaliseringstiltak av papirbaserte privatarkiver som inngår i en nasjonal eller fylkeskommunal bevaringsplan

•          Digital tilgjengeliggjøring av privatarkiv for det samiske samfunn, nasjonale minoritetene, andre minoriteter eller underrepresenterte samfunnsgrupper.

Innsatsområde 1.2: Metodeutvikling – digital bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiv

Innsatsområdet skal stimulere til utviklingstiltak for privatarkiv som bidrar til å utvikle metodikk for langtidslagring og publisering i Digitalarkivet. Prosjekter som skal sikre og bevare digitalt skapte privatarkiv vil bli vektlagt. Hvordan få til systematisk og forsvarlig bevaring av viktige digitalt skapte privatarkiv, og hvordan finne gode metoder for digital publisering og gjenfinning av privatarkiv uavhengig av format og bevaringsinstitusjon?

•          Konkrete bevaringstiltak av digitalt skapte privatarkiv som inngår eller bør inngå i en nasjonal eller fylkeskommunal bevaringsplan

•          Samarbeidstiltak og metodeutvikling for publisering og bruk av fellesløsninger som bidrar til utvikling innen privatarkivfeltet.

Programområde 2: Innovasjon i offentlig forvaltning (IOF)

Dette programområdet omfatter alle prosjekter som er merket med relevans for utprøving og testing av ny teknologi og pilotering av nye metoder og prosesser.

Innsatsområde 2.1: Pilotering av nye metoder og verktøy rundt Innebygd Arkivering

Innebygd Arkivering er en tilnærming til hvordan forvaltningen skal ta vare på digitale data på nye måter, og sørge for at arkivet er en kvalitetssikret informasjonskilde både for samtiden og ettertiden. Det handler derfor både om å være effektiv og unngå dobbeltarbeid, rettsikkerhet, etterrettelighet og demokrati og forskning og kulturarv.

•          Regulatorisk sandkasse - for å skape innovasjon er det nødvendig å utforske eksiterende rammer på en trygg måte. Det er derfor opprettet en regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet. Sandkassen omfatter prosjekter som har til hensikt å utforske nye måter å ivareta arkiv og offentlighet, og prosjekter som involverer bruk av allerede utviklede løsninger. Kriterier og porteføljestyring for undertemaet følger Arkivverkets satsning innen Regulatorisk sandkasse, og under programområdet for utviklingsmidler rettes de særlig inn mot kommunal forvaltning.

•          Andre særskilt innovative utviklingstiltak innen dokumentasjonsforvaltning og arkivhold i kommunal sektor - det er behov å tenke nytt og ta inn nye arbeidsmåter innenfor områder som identifikasjon og sikring av dokumentasjon, interkontroll og planarbeid av arkivhold eller andre områder innen dokumentasjonsforvaltning og arkivhold. Piloter og testing som kan effektivisere og forenkle arbeidet i kommunal sektor.

Innsatsområde 2.2: Sammenhengende tjenester rundt Digitalarkivet

I Digitalarkivet skal brukeren fremover kunne finne all arkivinformasjon fra stat, kommune og privat sektor. Alt samlet på et sted, uavhengig av om formatet er papir, foto, film, lyd eller digitalt skapt. Økt digital tilgang til arkivmaterialet innebærer å øke volumet av arkivmateriale som blir gjort digitalt tilgjengelig i Digitalarkivet og at dette skjer i en høyere hastighet enn tidligere. Les mer om hva som skjer i Digitalarkivet.

Det kan søkes om støtte til utviklingstiltak som bygger opp om og inngår i sammenhengende tjenester rundt Digitalarkivet.

•          Digitalarkivet er under utvikling og bygges med nødvendig grunnleggende funksjonalitet for å ta imot, bevare og tilgjengeliggjøre historiske data. Samtidig er det ønskelig å lage en åpen løsning der ulike brukergrupper kan ta i bruk eller utvikle funksjonalitet tilpasset eget behov på et sett retningslinjer for arkitektur, sikkerhetsmodell og konsepter. Søknader som legger vekt på å utvikle nye tjenester, etablere egne løsninger som kobler seg på Digitalarkivet, som bygger videre på Digitalarkivet og legger til rette for innovativ bruk av arkiver knyttet mot Digitalarkivet, vil være hovedfokuset i dette innsatsområdet.

•          Undertemaet åpner også for søknader fra kommunal sektor innen avleveringsmetodikk der prosessforbedring og gevinstrealisering inngår. Prosjekter som tester og piloterer uttrekksmetodikk, mediekonvertering eller tar i bruk maskinlæring for mer effektiv arkivoverføring og identifisering av arkiv kan inngå.

•          Søknader som bidrar til å klargjøre eller berike arkiver for tilgjengeliggjøring eller deling i Digitalarkivet. Dette inkluderer tilrettelegging av gode metadata iht Arkivverkets retningslinjer og informasjonsmodell for metadata.

I 2021 vil midlene bli tildelt aktiviteter som:

  • er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring
  • tilrettelegger for mer effektiv formidling og forskning
  • kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet
  • er nytenkende og/eller tar i bruk ny teknologi

Søknadene skal inneholde beskrivelse av målet med arbeidet samt konkrete gevinster for ulike målgrupper i eller utenfor arkivsektoren. Det vil bli vektlagt at prosjektet det søkes støtte til underbygger og bidrar til å nå FNs bærekraftmål og Regjeringens krafttak for mangfold. Det er en styrke om søkerne kan dokumentere egenfinansiering.

Initiativ som får støtte, skal gjennomføres som åpne prosesser som kan stimulere til faglige diskusjoner og engasjement. Arbeidet skal bidra til kunnskapsutvikling og verdiskaping, og gjennomføres slik at resultatene kommer mange til gode. Det gis ikke tilskudd til ordinære drifts- og kjerneoppgaver. Det bes om opplysninger dersom aktivitetene er flerårig. Det kan likevel kun søkes om midler for ett år av gangen.

Alle søkere som mottar støtte i 2021, kan bli bedt om å delta på et felles erfaringsmøte etter at perioden er avsluttet. Søkerne er også forpliktet til å offentliggjøre oppnådde gevinster innen 6 måneder etter at arbeidet er avsluttet. Det forutsettes at bevarte arkiv tilgjengeliggjøres på Arkivportalen og i Digitalarkivet eller tilsvarende nasjonale fellesløsninger.

Søknadsfrist 1.oktober.

Arkivverket lyste ut midler for 2021 under to programområder: Videreutvikling av privatarkivfeltet og Innovasjon i offentlig forvaltning. Ved fristens utløp var det kommet inn 55 søknader med en samlet søknadssum kr 27 734 732. Kulturdepartementets ramme for samlede tilskudd var 12,3 millioner kroner, der tilskuddsrammen skal disponeres til programområdene som nevnt over.

Riksarkivaren gjorde vedtak om tildeling 13.12.2021. Med den begrensede rammen som er til rådighet, har det vært nødvendig å prioritere sterkt også mellom prosjekter som i utgangspunktet er vurdert som støtteverdige ut fra utlysningsteksten.

Her er en oversikt over søknader og tildelinger:

Innsatsområder

Søknader

Søknadsbeløp

Tildelinger

Tildelt beløp

Totalt

55

27 734 732

33

12 295 000

Programområde 1 VPF

43

19 981 850

23

8 115 000

Innsatsområde 1.1

27

11 690 350

13

4 525 000

innsatsområde 1.2

16

8 291 500

10

3 590 000

Programområde 2 IOF

12

7 752 882

10

4 180 000

Innsatsområde 2.1

6

4 106 500

5

2 350 000

Innsatsområde 2.2

6

3 646 382

5

1 830 000

Se den fullstendige listen over tildelinger her.