forv_tall KOMM Sky

Statlige arkiver

Våren 2015 sendte Riksarkivaren ut en kartlegging til alle virksomhetene i statlig sektor. Formålet var å få oversikt over alt fysisk og elektronisk skapt arkivmaterale hos statlige organer. Hjemmel for informasjonsinnhentingen var arkivlova § 8.

Kartlegging av fysisk og elektronisk skapt materiale i statlig sektor (2015)

Tilbakemeldingene var svært gode og omfattende fra alle sektorer. Grunndataene er viktige utgangspunkt for Arkivverkets videre arbeid og prioriteringer. Resultatene gir også viktige bidrag i arbeidet med å imøtekomme forvaltningens behov.

Totalt mottok Riksarkivaren ca. 4000 unike og relevante svar fra nærmere 300 virksomheter. Det ble innrapportert ca. 280 800 hyllemeter fysisk arkivmateriale og over ca. 2200 elektroniske systemer. Av disse var 340 Noark-systemer og over 1100 unike fagsystemer. Det ble innrapportert få serier med spesialmateriale som kart, tegninger, foto eller film. Det ble videre rapportert om lite skadet materiale og at lagringsforholdene generelt er gode. Ca. 100 000 hyllemeter fysisk materiale er ønsket avlevert de neste fem årene og minst en tredel av respondentene mener det er en ulempe at Arkivverket har måttet innføre delvis avleveringsstopp.

Prosjektet finner at med en antatt kassasjonsprosent på ca. 40 %, samt ved å inkludere administrative arkiver i helseforetak og privatarkiver, er eksisterende og kommende skapt fysisk arkivmateriale som befinner seg hos arkivskaper på totalt ca. 220 000 hyllemeter. Dette er mer enn hva som tidligere er anslått. Likeledes rapporteres det om flere fagsystemer enn det man tidligere har forholdt seg til. Vi ser at de samme Noark-systemene i stor grad benyttes internt i sektor.

Kartlegging av fysisk og elektronisk arkivmateriale i statlig sektor 2015