ENG
DSC_2925

Resultater fra undersøkelsen 2020

På denne siden finner du resultater fra Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner som ble sendt ut til alle landets kommuner, fylkeskommuner og virksomheter/bydeler i Oslo høsten 2020.

Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner («Kommuneundersøkelsen») startet opp i 2010, med bakgrunn i Riksrevisjonens rapport om tilstanden for arkiv i kommunene, og er etter dette blitt sendt ut årlig til alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Formålet med undersøkelsen er å få et overordnet bilde av arkivholdet i kommunene, og å måle endringer på sentrale områder over tid. Undersøkelsen er tett knyttet til Arkivverkets tilsyns- og veiledningsvirksomhet overfor kommunene, og til Arkivverkets rolle som utviklingsaktør for sektoren.

Undersøkelsen brukes blant annet til utvelgelse av tilsynsobjekter, til måling av effekten tilsyn har på de kommunale arkivene, og til å få oversikt over hva Arkivverket burde fokusere på ved fremtidige tilsyn og i det videre arbeidet med veiledning og andre oppgaver rettet mot forvaltningen. 

Sentrale funn i 2020

343 kommuner og fylkeskommuner (94 %) har svart på hele eller deler av årets undersøkelse. Bydelene og virksomhetene i Oslo får tilsendt en egen undersøkelse (tilpasset det desentraliserte arkivansvaret), og her har 50 enheter (98 %) svart.

Arkivverket har laget en oppsummering av de mest sentrale funnene, der resultatene settes i sammenheng og konsekvenser og mulige tiltak blir vurdert. Last ned ved å trykke på lenkene under.

 
 
 
I åpne/lukke-fanen under finner du kopi av spørreskjema og hjelpetekster samt en rådatafil som sammenstiller alle de ulike kommunenes svar i et enkelt dokument. Her ligger også rapporter som viser resultater fra de ulike fylkene.