prosjektveiviseren Difi

SKATE

Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen.

Rådet er sammensatt av toppledere på virksomhetsnivå, der Riksarkivaren representerer Arkivverket.

(bilde) SKATE modell

Du kan lese mer om Skates rolle og organisering på Difis hjemmesider.

Hvorfor deltar Arkivverket i Skate, og hva bidrar Arkivverket med?

Arkivverkets mål med medlemskapet i Skate:

  • Dokumentasjonsforvaltning og arkiv understøtter digitaliseringen av offentlig sektor
  • Dokumentasjonsforvaltning og arkiv har sin rette plass i den helhetlige arkitekturen for den digitale forvaltningen
  • Arkivverket er anerkjent som verdifull rådgiver og aktør i digitaliseringen av offentlig forvaltning
  • Arkivverket utvikler sine tjenester i henhold til enhetlig tverrsektoriell tilnærming

Arkivverket deltar i direktørmøtene og i Skates arbeidsutvalg (saksforberedende organ). I tillegg til dette bidrar Arkivverket med ressurser til flere av de strategiske tiltakene i Skate: 

  • Prosjektledelse og fagressurser i Foranalyse Dokumentasjonsforvaltning og arkiv
  • Fagressurs i strategisk tiltak 2.2 Etablere helhetlig arkitekturrammeverk 
  • Fagressurs til strategisk tiltak 4.2 Felles datakatalog
  • Fagressurs i strategisk tiltak 1.1 Utrede enhetlig tverrsektoriell tilnærming
  • Fagressurs i arbeidsutvalget med underliggende arbeidsgrupper i henhold til plan

Foranalysen "Dokumentasjonsforvaltning og arkiv"

Arkivverket har høsten 2016 stått som tiltakseier for samarbeidsprosjektet som har arbeidet med foranalysen Dokumentasjonsforvaltning og arkiv.

Les mer om arbeidet og last ned hele rapporten.

Kontakt

For ytterligere informasjon kan Arkivverkets representant i Skates arbeidsutvalg, Tor Anton Gaarder, kontaktes.