ENG
_VB02968

Foto: Vegard Breie/Arkivverket

Disse er med i sandkassen

Disse prosjektene er med i Arkivverkets regulatoriske sandkasse for arkiv, data og offentlighet.

Fagsystem i barnevernet med DigiBarnevern

DigiBarnevern-kommunene har gjennomført en anskaffelse om nytt fagsystem som skal gi ansatte og ledere i det kommunale barnevernet støtte til saksbehandling, styring og samhandling. Utvikling av fagsystemet foregår fra 2021-2022. Kommuner som blir brukere er Oslo, Asker, Bærum, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim. Når fagsystemet er ferdig, blir det tilgjengelig i markedet for andre kommuner. 

Foreløpige problemstillinger:  

 • Hvordan ivareta arkivfaglige hensyn? Hva kreves av fagsystemet for å få til dette? 

 • Utforske nye muligheter for å ivareta proveniens og langtidsbevaring  

 • Utforske løsninger for offentlighet, herunder eInnsyn

Arkiv og offentlighet i store datasett med Tolletaten

Tolletaten ønsker å trekke på arbeidet i «POC om Felles datakatalog og arkiv», og se hvilke muligheter for de datasettene som i dag er underlagt journalføringsplikt. I søknaden skriver de «Mye av det som havner utenfor offentlighet er strukturerte data i ulike fagsystemer som ikke videre passer inn i datamodellen til Noark. Til gjengjeld lar disse datasettene seg ofte fint beskrive og publisere gjennom DCAT-AP-NO og Felles datakatalog». 

Foreløpige problemstillinger: 

 • Hvor mye av dagens journalførings og Noark-regime kan ivaretas utenfor sakarkivsystemet og hvilke gevinster kan dette gi i forvaltning av informasjon? 

 • Hva kreves av nye løsninger for å få til ivaretagelse av arkivfaglige hensyn, hvis en tar utgangspunkt i Felles datakatalog og DCAT-AP.NO? 

 • Utforske grenseflatene mellom Felles datakatalog og eInnsyn når det kommer til å gi innsyn i strukturerte datasett.

 

Tidligere prosjekter

Datasjø og overlevering til eInnsyn med Stavanger kommune

I perioden august 2021 til november 2021 deltar Stavanger kommune og Stavanger byarkiv i regulatorisk sandkasse for arkiv og offentlighet. 

Stavanger kommune er nylig sammenslått (1.1.2020), har igangsatt et arbeid med tilgjengeliggjøring av historiske møtedokumenter fra elektroniske systemer i nasjonal fellesløsning (eInnsyn).  

Stavanger tar sikte på å tilgjengeliggjøre historiske møtedokumenter fra alle sak og arkivsystemer til egen og sammenslåtte kommuner. Man har tenkt å løse dette ved å bruke Azure/datasjø til lagring før det publiseres ut på eInnsyn. Dette er et supplement til kommunens eDepot som gjør at man kan tilgjengeliggjøre store mengder data til selvbetjening. Gjennom samarbeidet med DigiRogaland kan løsningen også bli tilbudt de andre kommunene i samarbeidet. 

I dialog med Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet har kommunen utformet følgende problemstillinger som aktuelle for sandkassen: 

 • Utforske hvordan best benytte datasjø som teknologisk virkemiddel i fremtidens dokumentasjonsforvaltning 

 • Utforske det regulatoriske handlingsrommet når det kommer til datasjø, hva finnes av eventuelle barrierer/muligheter? 

 • Få til overlevering fra datasjø til eInnsyn som løsning for offentliggjøring av historiske og nåværende data

Se video om datasjø her: Datasjø i Stavanger kommune

Arkivering på tvers av flere etater med Norsk helsenett

I perioden mars 2021 til august 2021 har Norsk helsenett deltatt i regulatorisk sandkasse for arkiv og offentlighet. Målet med prosjektet er å utforske hvordan IT-systemet/løsningen Pega kan ivareta arkivfaglige hensyn og offentlighet på nye måter. 

Løsningen Pega er en del av Helseanalyseplattformen i Helsedataprogrammet. Det er Norsk helsenett som er ansvarlig for å levere Pega, mens etaten som anvender løsningen heter Helsedataservice. Formålet med Pega er å behandle henvendelser og søknader om tilgang til helsedata fra ulike kilder for forskning eller andre helserelaterte prosjekter. Løsningen understøtter prosesser og samhandling mellom Helsedataservice og flere andre virksomheter. 

Problemstillinger:  

 •  Kartlegge ivaretagelse av arkivfaglige hensyn, herunder avlevering og uttrekk 

 • Utforske juridisk handlingsrom for felles løsninger 

 • Utforske måter for innsyn og levering til eInnsyn 

Dette betyr at Norsk helsenett ønsker å tilby Pega som arkivsystem, selv om det ikke tar utgangspunkt i Noark. De ønsker at Pega kan brukes til å saksbehandle og arkivere på tvers av ulike virksomheter, og å få til en måte å gi innsyn i saksbehandlingen på.