ENG
IMG_4151

Dette er forprosjekt StandardLab

Forprosjekt StandardLab skal finne ut hvordan Arkivverket kan erstatte Noark-standarden med et mer dynamisk og inkluderende standardarbeid. Forprosjektet er planlagt levert i april 2022.

Status og historikk 

Mars 2022: Forprosjekt StandardLab presenterer våre funn og foreløpige konklusjoner for Skate arbeidsutvalg og i faglig forum for informasjonsforvaltning. Presentasjonen kan lastes ned nederst på siden. Resten av måneden brukes til å ferdigstille anbefaling og sluttrapport for forprosjektet. 

Januar 2022: Første versjon av mål og prinsipper for standardiseringen i Arkivverket blir presentert for utvidet prosjektgruppe. Prinsippene trenger noe bearbeiding, men fire områder utpekes som relevant: 

  • Åpne og involverende prosesser 

  • Behovsdrevet standardisering 

  • Gjenbruk 

  • Kontinuerlig arbeid 

Vi har også diskutert oss fram til en førsteversjon av hvilke kapabiliteter som vil være viktige i arbeidet. 

November 2021: Første møte i utvidet prosjektgruppe for forprosjekt StandardLab. Den utvidede prosjektgruppa består av representanter for brukere i statlig og kommunal forvaltning, leverandører av Noark-systemer og eksperter på standardisering. Gruppa skal gi Arkivverket råd om behovene for standarder og organiseringen av standardiseringsarbeidet. 

Oktober 2021: Forprosjekt StandardLab har avsluttet en erfaringsinnhenting fra ulike aktører i statlig og kommunal forvaltning, utvalgte private aktører og utenlandske arkivinstitusjoner. Funnene herfra skal være viktig som grunnlag for det videre arbeidet i forprosjektet. Noen sentrale funn: 

  • Jobb behovsdrevet – standarder er et virkemiddel, ikke et mål 

  • Bruk hele spekteret av normerende produkter, fra obligatoriske standarder til veiledere 

  • Bygg noe som er vedlikeholdbart, gjerne modularisert 

  • Sørg for forutsigbarhet for brukerne i forvaltningen av standardene 

  • ISO-standarder kan være nyttige, men må ofte oversettes/tilpasses for å være egnet for praktisk bruk 

Juni 2021: Arkivverket har besluttet at at Noark-standarden ikke skal videreutvikles. Forprosjekt StandardLab blir opprettet for å samle erfaring og innspill til hvordan man bør organisere arbeidet med en erstatning.