ENG
Innebygd_Aktivitetsplan_1860_storre

Aktiviteter og prosjekter

Prosjektet har fått tildelt midler fra DIFI/DOGA og Norsk forskningsråd, og flere aktiviteter er allerede i gang .

Stimulab prosjektet – midler fra DIFI/DOGA

Arkivverket har søkt om og blitt tildelt midler fra Stimulab-ordningen. Gjennom StimuLab skal Difi og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv ved hjelp av tjenestedesign.

Stimulab støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne.

 • Anskaffelse i prosess
 • Oppstart februar 2020
   
 • Mulighet for involvering: Vi ønsker eksterne og interne deltakere i prosjektgruppe, referansegruppe, samt med i Workshops.

Forprosjekt for «før-kommersiell anskaffelse» med midler fra Norsk forskningsråd

Arkivverket har også søkt om og fått midler av Innovasjon Norge og Norges forskningsråd til å gjennomføre et forprosjekt for å finne nye og bedre måter å dokumentere beslutninger på i offentlig sektor. Støtteordningen gir midler til å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markeder.

Resultatet av forprosjektet vil være en søknad om midler til hovedprosjekt. Utviklingsprosessen i forprosjektet organiseres som en innovasjonskonkurranse hvor markedet inviteres til å løse en konkret utfordring. 

 • Pågående forprosjekt, planlagt søknad om hovedprosjekt
 • Hovedaktivitetene i forprosjektet er behovsundersøkelse og markedsdialog
   
 • Mulighet for involvering: Behovsundersøkelsen er snart avsluttet, men mulig å delta på dialogmøtet 04.11.2019.

Samfunnsøkonomisk analyse

I analysen skal vi se på kostander ved dagens løsninger for arkiv og journalføring, samt mulige gevinster ved innebygd arkivering. Vi undersøker både prissatte og ikke-prissatte virkninger.

 • Aktiviteten er i oppstartsfase, ferdigstilles 15.12.2019.
 • Det er mulig at aktiviteten forlenges for å gjøre ytterligere beregninger, eller for å jobbe med formidling og fremstilling.
 • Mulighet for involvering: Vi ønsker å hente inn tall og underlag til å gjøre beregninger fra ulike virksomheter i forvaltningen.