ENG
BERRE_Mann

Foto: Berre

Om forskning og utvikling i Arkivverket

FOU-virksomheten i Arkivverket har to hovedområder – et arkivrettet og et historierettet. Områdene springer ut av Arkivverkets rolle som myndighets- og tilsynsorgan for statens og kommunenes arkivdanning og som depotinstitusjon for statlige og private arkiver. FOU-virksomhet på disse områdene skal også legge grunnlag for samarbeid med forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler og i andre abm-institusjoner.

Den arkivrettede forskningen

Forskningen i det arkivrettede profilområdet skal bidra til å skape et sikkert og velfungerende rammeverk for arkivforvaltningen i offentlig sektor, samt å utnytte arkiver fra privat sektor som kilde til en helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Forskningen skal etablere kunnskaper om arkivers innhold, struktur og kontekst.

Sentrale FOU-mål er å utvikle:

 • standarder og regelverk for arkiv
 • krav til og systemer og verktøy for håndtering av arkiv
 • strategier og metoder for bevarings- og kassasjonsvurdering av offentlig og privat arkivmateriale
 • relevante og dekkende arkivbeskrivelser
 • strategier og metoder innen forebyggende konservering som sikrer langtidsbevaring av arkivmateriale
 • metoder for digitalisering og for behandling av digitalt arkivmateriale
 • kunnskaper om sammenhengen mellom regelverk, arkivsystemer og -rutiner på den ene siden, og kvaliteten i bevart arkivmateriale på den annen

Forskningen i det arkivrettede profilområdet skal samtidig gi teoretisk innsikt i arkivenes funksjon som informasjonssystemer, og om arkivenes samfunnsrolle mer generelt. 

Forskningen skal videre bidra til en reflektert og selvkritisk forståelse av Arkivverkets egen funksjon som nasjonal bevaringsinstitusjon på kulturfeltet.

Forskning og utvikling i Arkivverket

FOU-virksomheten i Arkivverket skal understøtte etatens samfunnsoppdrag, bidra til kunnskapsdannelse på Arkivverkets ansvarsområder og legge et godt, vitenskapelig grunnlag for etatens arbeid med og for arkiver.

Forskningen skal dekke de kunnskapsbehovene som oppstår gjennom strategiplan og tildelingsbrev for Arkivverket, og gjennom målene i Arkivlovens formålsparagraf:

"...å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida”.

Den historierettede forskningen

Forskningen i det historierettede profilområdet tar sitt utgangspunkt i kildemateriale som forvaltes av Arkivverket, og i kilder Arkivverket ellers har ansvar for å kjenne og formidle.

Denne forskningen skal utvikle kunnskapene i Arkivverket om innholdet i egen arkivbestand, om arkivenes historiske kontekst og om den vitenskapelige bruken av kildematerialet.

Sentrale FOU-mål er å:

 • tilrettelegge for forskningsbasert utnyttelse av arkivene og hjelpe brukere med og til kildemateriale Arkivverket har ansvar for
 • etablere arkivrelevant administrasjonshistorisk og annen historisk kunnskap
 • legge grunnlag for og selv drive, allsidig og relevant formidling av arkivene
 • vedlikeholde og utvikle den historiefaglige kompetansen ved Arkivverket

Samtidig skal forskningen i det historierettede profilområdet gi kunnskaper og forståelse på områder der Arkivverket og dets ansatte har spesielle forutsetninger eller et særskilt ansvar knyttet til spesielle perioder, problemstillinger eller et nærmere avgrenset kildemateriale.

Den historierettede forskningen i Arkivverket vil ofte ha en betydelig arkivkomponent.

Flere av FOU-målene vil også bygge på elementer fra begge profilområdene. Særlig gjelder dette den administrasjonshistoriske forskningen i Arkivverket.