1. Mål for DIAS-prosjektet

Prosjektets hovedmål har vært å definere en felles og omforent pakkestruktur for bevaring av digitalt arkivmateriale med utgangspunkt i OAIS-standarden (ISO 14721: 2003). Denne strukturen skal kunne anvendes fleksibelt for alle typer av digitale leveranser til statlige og kommunale arkivdepoter.

Underveis i prosjektet ble det også satt som mål å utvikle et forvaltningssystem for å generere arkivpakker i henhold til DIAS-strukturen og administrere dem i et digitalt depot. Prosjektet har utviklet et slikt forvaltningssystem som en tilpasning av av det svenske systemet ESSArch. Systemet er basert på åpen kildekode.

2. Prosjekt-rapport

Sluttrapport 08.06.2012 fra DIAS-prosjektet:

Rapportens del 2 (vedlegg 3-7):

3. Implementeringsstandarder og xml-skjemaer

DIAS-prosjektet har spesifisert en generell norsk arkivpakkemodell som en definert bruksmåte av OAIS. DIAS-modellen angir hvordan foreliggende standarder skal anvendes i en arkivpakke. DIAS kan dermed betegnes som en standard for bruk av standarder. Følgende standarder er valgt for implementering av DIAS-prosjektets arkivpakkemodell:

  • METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) for pakkeinformasjon (”container-beskrivelse”)
  • PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies) for bevaringsmetadata 
  • EAD (Encoded Archival Description) for arkivbeskrivelse
  • EAC-CPF (Encoded Archival Context – Corporate bodies, Persons, and Families) for aktørbeskrivelse 
  • Det norske riksarkivets egen standard ADDML (Archival Data Description Markup Language) for struktur- og postbeskrivelse av tabelluttrekk mm.
Illustrasjon av implementeringsmodellen

 

Xml-skjemaer

Prosjektet har spesifisert egne xml-skjemaer for tilpasningen av METS og PREMIS til bruk i DIAS arkivpakker. Xml-skjemaer for EAD, EAC-CPF og ADDML brukes i sin fullstendige form, uten spesielle tilpasninger for DIAS:

For EAD og EAC-CPF har prosjektet spesifisert en fullstendig mapping av elementer mot Asta-systemet:

4. Forvaltningssystem for arkivpakker

Prosjektet har spesifisert krav til et forvaltningssystem for DIAS-baserte arkivpakker som både forutsettes å kunne brukes av Arkivverket og kommunale depotinstitusjoner, jf. egen kravspesifikasjon.

Siste fase av DIAS har bestått i å utvikle et forvaltningssystem på grunnlag av prosjektets kravspesifikasjonen. DIAS-forvaltningssystemet er utviklet som en tilpasset versjon av det svenske systemet ESSArch. Implementeringen har skjedd i Riksarkivet, og systemet ble klargjort for ordinær drift i Riksarkivet fra primo juni 2012. Systeminnføringen i Riksarkivet er samtidig DIAS-prosjektets pilotinstallasjon.

ESSArch er et ”OpenRepository”-system basert på fri programvare (åpen kildekode/GPLv3), og DIAS-versjonen av ESSArch vil følgelig være fritt tilgjengelig for ”alt og alle”. Systemet, som brukes av det svenske riksarkivet, ble valgt etter en runde med åpen tilbudsinnhenting innenfor hele EU/EØS-området. ESSArch håndterer også lagringsadministrasjon (skriving til alternativt valgte medier, migrering mellom medier og verifisering ved kopiering), og kan dermed brukes som et samlet depotstyringssystem både for enkle og avanserte lagringsløsninger.

5. Om organiseringen og gjennomføringen av DIAS-prosjektet

En kortfattet orientering om organiseringen av DIAS, planutviklingen i prosjektet og prosjektets resultater gis i vedlagte presentasjon fra: