Velkommen til Samisk arkiv!

Diehtosiida - Samisk vitenskapsbygg hvor Samisk arkiv holder til

Diehtosiida. Samisk Arkiv holder til i andre etasje. Foto: Sarah Sørensen&Bent Raanes

Samisk arkiv holder til i Kautokeino og har arkiver etter privatpersoner, organisasjoner, institusjoner og bedrifter.

Ved Samisk arkiv er det også deponert offentlige arkiv av betydning for samisk samfunn, historie og kultur. Her finnes arkiver fra Sametinget, Samisk høyskole, Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter og Kautokeino kommune. 

Samisk arkiv har et nasjonalt ansvar for å ta imot, bevare og tilgjengeliggjøre arkivmateriale fra det samiske samfunn. Formålet med dette er å sikre historisk kildemateriale som kan belyse samisk historie og å gjøre dette tilgjengelig for publikum. Dette er et viktig grunnlag for arbeidet med samisk språk, historie og kultur. Arkivmateriale kan bestå i form av papir og lyd.

Ta kontakt med Samisk arkiv hvis du ønsker å levere arkivmateriale. Ved avlevering inngås det skriftlig avtale hvor begge parters rettigheter og plikter fremgår. 

Samisk arkiv har felles resepsjon med Samisk høyskoles bibliotek i vitenskapsbygget Diehtosiida

Bakgrunn

I lang tid har det vokst frem behov for et samisk forskningsarkiv. Prosjektet Samiske arkiver startet i 1988 som et samarbeidsprosjekt mellom daværende NAVF (Norges almenvitenskapelige forskningsråd), Nordisk Samisk Institutt og Arkivverket for å sikre skriftlig kildemateriale til samisk historie. Stiftelsen Sámi arkiiva/Samisk arkiv ble opprettet 1. januar 1995. Fra 1. januar 2005 ble forvaltningsansvaret for stiftelsen overtatt av Riksarkivaren. Samisk arkiv er nå en del av Arkivverket og finansieres over Statsbudsjettet.