Velkommen inn

til Sámi arkiiva!

Arkivportalen.no

Vi publiserer arkivoversikter og smakebiter på Arkivportalen.no. Her kan man leite etter etter arkiver fra mange forskjellige institusjoner.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noe du mener det er viktig å ta vare på for framtida! Det kan  være film, foto, brev, dagbøker, enkeltpersoners eller foreningers arkiv, båndopptak med joik, salmer, taler el.lign. Vi tar også vare på dokumentasjon lagret i form av Cd, datafiler, digitale foto o.lign.

Deponi og avlevering

Ved deponi eller avlevering inngås det skriftlig avtale hvor begge parters rettigheter og plikter fremgår. 

Diehtosiida

Samisk arkiv har felles resepsjon med Samisk høyskoles bibliotek i 2. etg. i vitenskapsbygget Diehtosiida. Her finnes også lesesal, lytterom m.m.

Om Samisk arkiv

Samisk arkiv har et nasjonalt ansvar for å ta vare på samisk dokumentasjon. Arkivene sikres for fremtiden i spesialmagasiner. Politikere, forskere, samiske institusjoner, foreninger, reinbeitedistrikt, fiskarlag, slakterier og andre bedrifter leverer arkiver hit for å unngå tap av kunnskap for ettertida.

Her finnes dessuten arkiver fra offentlige institusjoner etc. i deponi – slik som Beaivvaš, Gáldu og Sámediggi.

Bakgrunn

Over tid vokste det frem behov for et samisk forskningsarkiv i det samiske samfunn. Prosjektet Samiske arkiver startet i 1988 som et samarbeidsprosjekt mellom daværende NAVF (Norges almenvitenskapelige forskningsråd), Nordisk Samisk Institutt og Arkivverket for å sikre kildemateriale til samisk historie. Stiftelsen Sámi arkiiva/Samisk arkiv ble opprettet 1. januar 1995. Fra 1. januar 2005 ble forvaltningsansvaret for stiftelsen overtatt av Riksarkivaren.

Samisk arkiv er nå en del av Arkivverket og finansieres over Statsbudsjettet.

Bures boahtin

Sámi Arkiivii!

Diehtosiida. Sámi Arkiiva lea gávdnomis viessu nubbi geardis. Govven: Sarah Sørensen&Bent Raanes

Diehtosiida. Foto/Govven: Sarah Sørensen& Bent Raanes

Arkiivaportála

Eanemus oassi Sámi Arkiivas lea gávdnomis riikkasiskkáldas ohcanbálvalusa Arkivportalen bokte.

Váldde oktavuođa

Váldde oktavuođa Sámi Arkivain jus áigu buktit arkiivamateriála arkiivii. Arkiivamateriála sáhttá leat bábir, jietna, kárttat, govat jnv.

Deponeren ja buktima

Go buvtte materiála čálihuvvo šiehtadus gos goappaš at-áššáiosolaš vuoigatvuođat ja geatnegasvuođat boahtá ovdan.  

Diehtosiida

Sámi Arkiivas lea oktasaš boađahat Sámi allaskuvla girjerájusin 2. d. Diehtosiidas.

Sámi arkiiva birra

Sámi Arkiivvas lea našuvnnalaš ovddasvástádus váldit vuostá, seailluhit ja gaskkustit álbmogii arkiivamateriála sámi servodagas.Ulbmilin lea sihkkarastit čálalaš historjjálaš gálduid mat sáhttet čuvget sámi historjjá, ja lágidit daid nu ahte olbmot daid olahit. Dat lea maiddái deaŧalaš vuođđun sámi giella-, historja- ja kulturbarggus.

Duogaš

Lea guhkes áigi leamašan dárbu Sámi dutkanarkiivii. Prošeakta Sámi arkiivvat álggahuvvui 1988:s, ja lei NAVF (Norges almenvitenskapelige forskningsråd), Sámi Instituhta ja Arkivverket ovttasbargoprošeakta mas lei ulbmilin sihkkarastit sámi historjjágálduid. Sámi arkiiva-vuoððudus ásahuvvui oððajagimánu 1.b. 1995. Oððajagimánu 1.b. 2005 rájes válddii Riikkaarkivára badjelasas hálddašanovddasvástádusa Sámi arkiiva-vuoððudusas.

Sámi Arkiiva  lea dál oassin Arkivverket-doaimmahagas Norggas ja ruhtaduvvo stáhtabušeahta bokte.