Månedens dokument april 2002

NS Generalsekretærens protokoll 1934-1945

NS-protokollen og NS-arkivene i Riksarkivet


Partiet Nasjonal Samling ble formelt stiftet den 17. mai 1933 og i praksis oppløst av politiet den 8. mai 1945. Den såkalte NS-protokollen inneholder forhandlinger og møtereferater fra nesten hele denne perioden. Den første innførselen er fra januar 1934, den siste fra februar 1945. Protokollen gir et bredt innsyn i partiets interne møter i hele denne perioden, og den inneholder referater fra en rekke organer i NS. Det meste av protokollen skal være ført i pennen av Rolf Jørgen Fuglesang, som var partisekretær i hele tidsrommet. Gjennom referatene i protokollen kan vi følge de ulike fasene i partiets utvikling, fra etableringstiden, gjennom den hektiske organisatoriske utviklingen i de første årene, via splittelse og nærmest sammenbrudd like før krigen og til okkupasjonen, da NS ble det statsbærende partiet og gjennomlevde sine glansår. Mellom 1939 og 1943 steg medlemsmassen fra noen få tusen til 43.000 medlemmer. Omtrent en tredel av medlemmene var kvinner. Etter krigen ble nesten 100.000 personer gjenstand for granskning. Til sammen fikk 46.000 landssvikdom eller forelegg. De aller fleste av disse hadde vært medlem av NS.

Etter krigen ble Nasjonal Samling oppløst, og partiets eiendom ble beslaglagt. En rekke av arkivene etter partiets mange organer og medlemmer er kommet til Riksarkivet. Her finnes for eksempel partiarkivet, generalsekretærens og kvinneorganisasjonens arkiver. Dessuten er det arkiver etter halvmilitære og militære organi-sasjoner som rikshirden, førergarden, hirdmarinen og hirdens fly-korps. Endelig eksisterer det flere arkiver etter sentrale personer i partiorganisasjonen, som Vidkun Quisling. Riksarkivet har også en stor fotosamling fra partiets virksomhet, NS Fotosamling.

Fotografiet ble tatt i forbindelse med fylkesførermøtet 8.-9.februar 1941. Foran flagget ser vi Vidkun Quisling, til høyre for ham sitter Rolf Jørgen Fuglesang og til venstre har vi Gulbrand Lunde. Originalbildet på glassplate ligger i NTBs Krigsarkiv (PA 1209).