Riksarkivets logo

Dokumentet i maskinskrift

Trondhjem den 1. november 1905

Fra
Trondhjemske
Distriktskommando

I anledning af den ærede Generalstabs skrivelse af 24. ds. angaaende fjernelse af de under sommerens løb istandbragte passive hindringsmidler meddeles følgende:

Ved de opsatte feltafdelingers hjemsendelse blev ved distriktsingeniørens forsorg pigtraadhinderne besørget fjernæde ligesom ved sprængningsforberedelserne øst for Vaterholms bro i Værdalen ladningerne blev udtagne af de anbragte minekamre i den udstrækning, dette lod sig gjøre. Hvor nogen del av ladningen maatte forblive i kamrene, fyldtes minehullerne med vand og lukkedes med cement, hvorved de ansees uskadeliggjorte. Den derved opløste dynamit kan derhos i tilfælde senere udbrændes ved hjælp af en dynamitpatron.
Samtlige brosprængningsmaterialer blev selvfølglig ligeledes straks bragte tilbage til de for dem bestemte opbevaringssteder.

W. Krohn

Wilhelm Lund


Til
Armeens Generalstab

Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Kongen kommer