Riksarkivets logo

Avisartikkel om åpningen av Smålensbanens vestre linje

 

Supplikk til Kongen fra 19 borgere i Fredrikstad 30. mai 1704. Kilde:
Danske Kanselli, Norske innlegg, pk. 57, ad 10. juni 1704. Foto: Odd Amundsen,
Riksarkivet.
Avisartikkel om åpningen av Smålensbanens vestre linje. Artikkelen er basert på et innsendt telegram til redaksjonen. Morgenbladet 19.07.1879

Morgenbladet nr. 196A Lørdag den 19 de Juli 1879

Telegrammer

Fredrikshald, den 18de Juli, Kl. 5, 20 Eftermiddag.

Efterat Taagen imorges over Tistedalen hadde lettet, straalende Veir. Udsigterne i Dalsland delvis vidunderskiønne. Alle Stationerne rigt flagsmykkede, ligesaa Telegrafstolperne. Kongen, Prins Carl med stort Følge notable Svensker, mødte ved Mellerud. Ved Ankomsten til Ed stor Aabningsfest. Grev Sparre anmodede længere Tale Kongen aabne Banen. Kongen tolkede varmt Banens store betydning i Foreningens Aand. Priste private Mænds Offervillighed, frembar sin taknemlige Erkjendtlighed de Mænd, der fuldførte store, skjønne Verk. Erklærede sluttelig Banen aabnet, Gud i Ære først og fremst. Jublende Hurraer tusenfoldige Menneskemasse, Salut. Derpaa storartet Dejuner i Eds pragtfulde Festlokale, smykket med Jernbaneemblemer, talrige Ælgehorn. Sparre holdt Skaalen for Kongen, derefter for Norge, Statsraad Selmer i anslaaende Ord for Sverige. Efter en Times Ophold fortsattes til Rigsgrænsen, den deilige Kornsjø. Midt på Broen sammenkobledes Skinnerne med Hammerslag af Laurell, Pihl, Sparre, Selmer, Thyselius, Sibbern, Prinsen, Kongen, hvirpaa Kongen ytrede: Troen skaber Kraft, Tilliden bereder Trygghed, de befordrer mellom Broderfolkene de tvende Jernbaner som jeg nu paa Rigsgrændsen sammenknytter. Leve Broderrigerne! Hurraer, Salut, norske Musikkor spillede ”Ur svenska hjertans djup”, Svenskene Bjørnssons Nationalsang. Akten var smuk, høitidlig; Togene kobledes og førtes af to Lokomotiver til Fredrikshald. Tistedalen nu glimrende. Fredrikshalds Gader, Vinduer, Fæstningsvollen, selve Hustagene opfyldte Mennesker. Stor Modtagning paa Perronen. Efterat Statsraad Selmer havde erklæret intet til Hinder for Smaalensbanens Aabning, ytrede Kongen omtrent følgende: I Længst henvundne Dage droge hærklædte Mænd frem og tilbage over den nærliggende Grænse i fiendtlig Hensigt. Anden Tid, Gud være lovet, er den som idag er. Idag ilede ogsaa et Tog til Havets Kyst, til dette Sted, saa rigt paa Minder om Heltemod og Fædrelandskjærlighed, men det var ikke et fiendtlig Tog, det var et Fællestog af Brødre, og Jernet, fordum Krigens Verktøi, havde dette Tog tvunget til fredlig Tjeneste, saa stor er Tidernes Forandring! Smaalensbanen der knytter sig til Dalslandsbanen og forbinder Rigets Grænsedistrikter i den sydlige Del af Østlandet med Christiania, er upaatvivlelig af den allerstørste Betydning for disse Distrikter, for denne By, for Hovedstaden, for hele Norge. Gid alle de Forhaabninger, hvilke knytte sig til dette Foretagende, maatte gaa i rig Opfyldelse. Dette er et Ønske som jeg af fuldt Hjerte udtaler, og jeg forener dermed en Tak til Storthinget, der har bevilget Midler ikke blot til den nu færdige Bane, men ogsaa til den østre Linie, til de Mænd, som have udført Verket og til de Kommuner, som saa rigeligt har ydet Bidrag. Særlig takkes Fredrikshald for dets sjeldne Offervillighed, der har strakt sig endogsaa udover Grænsen. Jeg erklærer Smaalensbaenens vestlige Del fra Rigsgrænsen til Christiania aaben for almindelig Trafik. Gid Herrens Velsignelse hvile over dette Foretagende. Statsraad Selmer udbragte et ”Leve Kongen” under Salut fra Fredriksten. Folkets Hurraer. Fra Folkemassen udbragtes et Leve for Prins Carl, ledsaget af Hurraer. Hidkomst 5.15.


Neste: Togtider i Morgenbladet
Tilbake til denne månedens dokument
Hovedside for månedens dokument 2004