Riksarkivets logo

NSB og arkitektene

Forslag av 1921 om bygging av jernbanelinjer i Norge. Kartet finnes i St.prp
 117 fra 1922

Halden jernbanestasjon, tverrsnitt (m/interiør). Peter A. Blix, 1877. RA, 4. NSB-kond. 1.58

Den første jernbanestrekningen i Norge ble åpnet i 1854 og gikk fra Oslo til Eidsvoll. Foruten selve skinnegangen ble det også behov for en ny type bygninger; jernbanestasjonene. Med stasjonene fikk mange bygder sitt første offentlige bygg. Det ble også det første møtet med tegninger og beskrivelser for oppførelse av bygninger, noe som tidligere bare hadde vært basert på lokale byggmestere og deres erfaring. Alle stasjonsbygninger og andre viktige bygg ble tegnet av høyskoleutdannete arkitekter med utdannelse fra Tyskland. De mest toneangivende fram til 1913 var Heinrich E. Schirmer, Andreas F. W. von Hanno, Georg A. Bull, Peter A. Blix, Balthazar C. Lange og Paul Due. På Stortinget kom det kritikk av de høye honorarene til de engasjerte arkitektene. Derfor fikk NSB i 1913 et eget arkitektkontor slik at de fikk en faglig og administrativ ledelse og bedre kontroll med utgiftene.

I 1990-årene mottok Riksarkivet to avleveringer fra NSBs arkitektkontor med tegningsmateriale først og fremst fra tiden før arkitektkontorets opprettelse (1854-1913). Det avleverte materiale består av originaltegninger (akvareller) av stasjonsbygninger med fasader, grunnriss og detaljtegninger (blyanttegninger i 1:1), i alt 1378 tegninger. Det fins også blåkopier som trolig ble brukt under selve byggearbeidet. Det avleverte materialet er ikke komplett.

Neste: Halden jernbane
Tilbake til denne månedens dokument
Hovedside for månedens dokument 2004