Riksarkivets logo

Riksarkivarens instruks av 25. mars 1904


Kronprinsregentens Resolution, hvorved er bestemt:

1. At Ledelsen af Rigets Arkivvæsen underlægges Rigsarkivaren, der som Følge heraf ved Siden af den direkte Bestyrelse af Rigsarkivet fremtidig vil have at føre Tilsyn med Stiftsarkiverne.

2. At nedenstaaende Udkast til Instruks for Rigsarkivaren approberes.


Instruks for Rigsarkivaren.

§ 1. Rigsarkivaren, hvem Ledelsen af Rigets Arkivvæsen paahviler, har den direkte Bestyrelse af Rigsarkivet og fører Tilsyn med Stiftsarkiverne.
Han har bl.a. at paase,
at de i Arkiverne ansatte Tjenestemænd udfører de dem paalagte Forretninger med Orden og Nøiagtighed,
at de i Arkiverne anbragte Sager er omhyggeligt ordnede og let tilgjængelige,
at tilbørlig Hemmeligholdelse iagttages med Hensyn til de Sager, for hvilke dette maa ansees paakrævet,
at der følges betryggende Regler for Sagers Kassation.

Han har at fremkomme med de Forslag, som til enhver Tid maatte paakræves, for at de offentlige Arkivbygningers Lokaler kan være hensigtsmæssige og fuldt betryggende indrettede.

Arkivsager af fremtrædende historisk Interesse har han saavidt muligt og forsaavidt Midler dertil er bevilget at søge gjort tilgjængelige for Offentligheden gjennem regelmæssige, trykte Publikationer.

Han afgiver hvert Aar til Kirke- og Undervisningsdepartementet, under hvilket han direkte sorterer, en kort Beretning om Arkivvæsenets Tilstand og de i Aarets Løb udførte Arbeider.

§ 2. Naar Rigsarkivaren bringer i Erfaring, at noget offentligt Arkiv ved Vanrøgt, Flytning eller paa anden Maade er udsat for Tab eller Undergang, har han snarest muligt at gjøre særskilt Indberetning derom til Kirke- og Undervisningsdepartementet. Ligeledes søger han at opspore tidligere Embedsmyndigheders Arkiver og at gjenerhverve Arkivalier, som er komne ud af det Offentliges Værge.

§ 3. Rigsarkivaren har den direkte Bestyrelse af Rigsarkivet, fordeler Forretningerne mellem det der ansatte Personale og meddeler saadanne reglementariske Bestemmelser for Tjenesten i Arkivet og for de Besøgende, som han finder hensigtsmæssige.

§ 4. Rigsarkivet skal regelmæssig være aabent for Besøgende hver Søgnedag i Kontortiden.

Adgangen til Arkivets Benyttelse tilstedes i Regelen af Rigsarkivaren eller den han dertil bemyndiger. Enhver Besøgende har at opgive Navn, Bolig og nærmeste Formaal for sin Arkivundersøgelse.

Til Benyttelse af vigtige diplomatiske Aktstykker bliver det Departementets Samtykke at indhente, fra hvis Arkiv de oprindelig tilhører.

§ 5. Udlaan af originale Aktstykker tilstedes ikke uden Samtykke af Kirke- og Undervisningsdepartementet. Dog kan Rigsarkivaren for en kortere Tid tilstede saadant Udlaan til andre Arkiver ligesom han i Regelen ogsaa kan udlaane Afskrifter eller originale Dokumenter; naar de haves i flere Eksemplarer. Til de kongelige Departementer og Embedsmænd kan han derhos udlaane yngre Arkivsager efter 1814.

§ 6. Rigsarkivaren har at finde sig i de Bestemmelser, som maatte blive afgivne angaaende Betaling for Afskrifter, der fra Arkivet meddeles Private.

§ 7. Ved Ledighed i Arkivarembederne eller Assistentposterne har Rigsarkivaren til Kirke- og Undervisningsdepartementet at fremkomme med Forslag til Embedernes eller Posternes Besættelse.

Rigsarkivaren ansætter Rigsarkivets Kopist og Bud, ligesom han antager de for kortere Tid fornødne midlertidige Vikarer. Han meddeler de sædvanlige Permissioner og Ferier, Andragender fra Arkivarerne eller Assistenterne om længere ekstraordinær Tjenestefrihed har Rigsarkivaren at indsende til Kirke- og Undervisningsdepartementet.

§ 8. Rigsarkivaren disponerer overenstemmende med de i Budgettet angivne Forudsætninger over de til Rigsarkivet bevilgede Midler og afgiver ved Udgangen af hvert Budgetaar til Revisionsdepartementet specificeret Regnskab for Andvendelsen af disse Midler, affattet paa den Maade, som er eller herefter bliver bestemt.

§ 9. Ved Rigsarkivet føres følgende Bøger:

1. Journal over indkomne Sager i sin Almindelighed;
2. Journal vedkommende Udskrifter, som begjæres af Retsprotokoller;
3. Kopibog til Journal No. 1;
4. Kopibog til Journal No. 2;
5. Bogjournal for indkomne Bøger;
6. Protokol over Gjæster;
7. Inventariefortegnelse;
8. Protokol over indlaante Sager;
9. Protokol over fra Arkivet udlaante Sager

§ 10. Bestyreren af Landets særskilte Stiftsarkiver skal herefter staa umiddelbart under Rigsarkivaren, til hvem de saaledes vil have at henvende sig til i Arkivernes Anliggender.

Instrukser for Stiftsarkivarerne navnlig ogsaa forsaavidt angaar deres Forhold til Rigsarkivaren, udfærdiges af Kirke- og Undervisningsdepartementet.

§ 11. Rigsarkivaren har enten selv eller ved en af de i Rigsarkivet ansatte Embedsmænd at inspicere Stiftsarkiverne saa ofte som det efter nærmere Aftale med Kirke- og Undervisningsdepart ementet findes hensigtsmæssigt.


Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: Kristian IVs norske lov 1604