Riksarkivets logo

Det første utkastet til instruks i 1896

Riksarkivar Henrik Jorgen Huitfeldt-Kaas. Bildet er hentet fra Folkebladet 31. mai 1905.
Riksarkivar Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas. Bildet er hentet fra Folkebladet 31. mai 1905.

Da arkivfullmektig Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas ble konstituert som riksarkivar etter Birkelands død, 4. juni 1896, grep kirkeminister Jacob Sverdrup tilbake til passusen fra 1875 om at riksarkivaren måtte finne seg i de bestemmelser "som gj. instrux eller på anden måde måtte blive avgivne," og ba om at det snarest mulig måtte bli avgitt slikt forslag til departementet.

Huitfeldt-Kaas sendte utkast til instruks over til Kirkedepartementet allerede fem dager senere. Utkastet besto av bare fem paragrafer. § 1 ble innledet med ordene "Rigsarchivaren, under hvem Landets Archivvæsen herefter skal være henlagt." Dermed skulle Riksarkivaren avløse stiftsdireksjonene som mellomledd mellom stiftsarkivene og departementet. Videre ble Riksarkivaren uttrykkelig pålagt å føre tilsyn med stiftsarkivene.

Men departementet fant ikke den konstituerte riksarkivarens kortfattede utkastet godt nok, og besluttet å bearbeide det videre, da selvsagt i dialog med Huitfeldt-Kaas. I februar 1898 forelå det endelige forslaget, som både riksarkivar og departement kunne enes om. Samtidig innløp det meddelelser fra de to stiftsdireksjonene om at de ikke hadde noe imot at stiftsarkivene ble direkte underlagt Riksarkivaren.

Likevel skulle det gå ennå seks år før forslaget passerte statsråd og bli til gjeldende instruks.Neste: Manglende politisk interesse?
Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: Kristian IVs norske lov 1604