Riksarkivets logo

Avskrift av en dom fra 1696

Avskrift av en dom fra 1696, der Thomas Aasgaard og hans kone var blitt domt for ulovlig perlefiske. Side 1 Avskrift av en dom fra 1696, der Thomas Aasgaard og hans kone var blitt dømt for ulovlig perlefiske.

Effter Hr.Statholders ordre brugis dette for Mangel af det Nye papir Strømsø d. 7 marti 1701 Peder Rasmussen, Egen Hand

Mathias Pederssen Sorenschrifuer vdj Lier, Hurum, och Røgen, Thoere Bølstad, Larss Rør, Knud Schrysse, Søren Syltinglj, Torre Houg, Christen Dagslet, Gunder Aschestad, och Lauridz Aassgaard, Eedsoerne Laugretissmend, Hermed viterlig giør, at Anno Dominj 1696, den 2 Decembr: vdj tilstedeverrelse Kongl. Majt. fogit, Erlig, Høiachtbar, och velfornemme Mand Hr. Jens Nielssens och Bøidelenssmanden, Erlig och velforstandige Frandz Jørgenssen, Er Retten paa dend anornede tingstue Biørnestad J Røgen vorden Administrerit. Huor, da, Kongl. Majt. fogit Erbemelte Hr. Jens Nielssen J Retten fremlagd En varssell Seddel offuer Tommis Adambssen paa Aassgaard J Røgen Anlangende Nogle perler, Hand vdj Elffuen her J Sognit, Som løber ved hans Gaardz Eiendomb, schall haffue fischid och opfunden, Huilchen varsell Seddell, med dessen for kyndelsis paaschrifft, Er wdj alt aff paa følgende Jndhold,

Bøide Lenssmand wdj Røgen Sogen Frandz Jørgenssen Som w-gierne fornemmis, huorledis Tomas Aassgrd, domdrigsteligen haffuer vnderstaaed Sig, Tuert Jmod

Supplikk til Kongen fra 19 borgere i Fredrikstad 30. mai 1704. Kilde:
Danske Kanselli, Norske innlegg, pk. 57, ad 10. juni 1704. Foto: Odd Amundsen,
Riksarkivet.

Hans Kongl. Majt. Allernaadigste Forbud och Forordning, Daterit Kiøbenhafn dend 10 Novembr. 1691; Som effter Ser Høi Øffrigheds befalning Her vdj mitt Naadigst andfortrode Fogderj Allerunderdanigst vorden Andbefallid der offr: at holde och Hørsommeligst vorder effterleffued: At Jngenn motte vorde tillat Nogen tiid om Aarit at fische Perlemoder vdj de Elffue Huor perlefangsten Er, vden Hendis Majt. Jnspecteurs eller hans vnder Specteures Consendz, offuerverelse, Huilcken Hans Kongl. Mait. Allernaadigste Forordning Jnden tinge Allerunderdagnist er liudeligen lest, Her paa Røgen ting, til Meenige Aldmues effter Rettning, den 22 feb. Anno 1696. Saa Hand Sig iche aff v-videnhed, kand vndschylde. End och Self for mig bekiendt at verre viterlig om samme Forbud som bleff giort. Dog hafuer bemelte Tomas Aasgrd och hans medhafuende , vnderstaaed Sig, Her udj orraas Elffuen, perler at opfische, och Samme perler vdj Christiania fall holdet, huor om hand mig iche som hans Kongl. M: Fogit och Tienere, der om J Ringeste maade haffuer villet kundegiort, och Jeg strax her J Sognit hos hannem Er boende, Alt Saa haffuer J till Hans Kongl. Majt. Tieneste och Jnteressis Befordring, Jndbemelte Tomas Aasgrd med hans Hustru, Daatir och Søn.


Supplikk til Kongen fra 19 borgere i Fredrikstad 30. mai 1704. Kilde:
Danske Kanselli, Norske innlegg, pk. 57, ad 10. juni 1704. Foto: Odd Amundsen,
Riksarkivet.

At Jndstefne Her till Røgen ting, at møde till først kommende Sageting Som Jndfalder dend 2 Decembr. Enhvuer udj Egen person,

1st och da med Sig Hafue de perler Som Hand beretis Endnu at haffue J behold aff de som mig for kort tiid Siden af andre bleff beret at hand eller Hans Hustru for nogen tiid Siden vdj Christiania paa atschillige Steder Haffuer fall holdt, och mig Endnu effter begier, er aldrig Anduist, till der om at kundgiørre, Relation paa de vedbørlige Steder,

2dre Dessligste och til samme tiid at med Sig Hafue dend beuilgning och tilladelsse /: om Hand nogen kand hafue:/ perler J bemelte Elf at opfische,

3die Der nest Enhuer at for klarre hoe med dennem hafuer verrit J floch og følge, baade at opfische och fall holde Samme perler, Saa och paa huad tiid om aarit perlefangsten er scheed,

4de For huilche Hand Hans Hustrue eller følge Samme perler udj Christiania eller paa Andre Steder hafuer fall Holt, Huor mange der af Solt och affhent er, om hand ey flerre J beholdning hafuer, End som hand paa tingid med Sig tager, och till huem de Som afhent er, Sig denem hafuer till forhanlet, och huad der forre betalt er, med meere, at det til Hendis Majst, tienneste, Jgien tilbage kand bliffe løst och Jndfried, Saa Hans Kongl. Majt. vdgiffne Forordning, Saaledis kand verre effterleffued, Huilche forschreffne poster Enhuer personlig, Hafuer Jnden tinge ved derris korporlig Eed at for klarre och ved Staae, och den effter En lauglig och Retmessig Domb, at verre vnder giffuen, tagendis her udj Jngen

Supplikk til Kongen fra 19 borgere i Fredrikstad 30. mai 1704. Kilde:
Danske Kanselli, Norske innlegg, pk. 57, ad 10. juni 1704. Foto: Odd Amundsen,
Riksarkivet.

for sømmelse, Som det er Hans Kongl. Maj. tieneste magt paa ligende, Eder hernmed Gud befallid, Sundbye dend - 14 - Novembr: Anno 1696

Jens Nielssen

Anno 1696 dend - 18 - Novembr. er denne Stefning liudeligen lest och forkyndt for Tomas Aassgrd boepell udj Hans Egen och Hustruis Sampt Søn och Daater paa Hør beuidner

Frans Jørgensen Frich
Olle Sifuerssen Annihrud

J Rette Steffnte Tomas Adamsen møtte och fremuiste tuende Slaugs Smaa Perler, aff dj blancheste bleff optelt at verre halfierdesind tiuge Støcher, och aff Nogle domme och Mørche Perler It hundrede Støcher, som Hand foregaf nu nest afvigte Sommer udj Elffuen vnder Hans Eiende grd effter S. Hans Tiid aff dj fische schield Han der hafuer opfisched hafuer befunden och Som Hand dennem Saaledis i dj opfischede schield funden hafuer, Reiste Hans Quinde med dennem til Christiania, at fornemme, om dj var aff Nogenn døgtighed Som dj iche forstod Sig paa, Mens allene aff anledning , aff Hans Kongl. Maj. allernaadigste forordning angaaende Perle fangsten udj Christiansand Stift, Som Nyligen i dette Jndeverende Aar tillforn her paa tingid schall verre oplest, ville Sig der om For Spørge, och Siger grunden at hafue verrit med denne :/J med følge M o Nils Mortensen boende paa Ygeset i Ascher Sogen som nu och til stede var/: hos Statholder Jnden Som Nils Mortensen Siger, Saa och hos Regiment Quarteermester Heissner och Soren

Supplikk til Kongen fra 19 borgere i Fredrikstad 30. mai 1704. Kilde:
Danske Kanselli, Norske innlegg, pk. 57, ad 10. juni 1704. Foto: Odd Amundsen,
Riksarkivet.

schrifueren Hans Lauridzen Jtem Zacharias Grand och Lauritz Stub med for Spørgelse hos dennem af bemelte Nils Mortensen udj bemelte Tommis Aasgrds quindis Nerverelse om bemlte Perler schulle verre af Nogen verdj; efftersom Hand hafde J Sinde dennem for Hans høy Excell: Som da var i Christiania at presentere Huor til dj af forschreffne schielle verre bliffuen Suerrid at dj vill være gode, Mens varre Smaa, och da dj vilde gaae till Hans Høj Exell: med dennem var Hand Samme dag aff Reist och Ellers giffuid meeninge aldmue det til kiende om Sam m e perler, ved Røge Kierche den Syndag, nest førind(?) hand den - 18 Novembr: er vorden Stefnet och Ellers Siger at naar Leiligheden effter vinterens bortgang, at hannem Søn, en tunghørende och schrøbelig Mand vil beuilge, och er med dennem till hans K. M. at NedReisse.

Kongl. Ma: fogid fornødiger Eragtir at Som tommis Aasgrd effter Fogdenes Sigelser bruger vdflugter, till at besuærhe Sin domdrigstige gierning, tuert Jmod Hans Kongl. M: bref och Forordning, Som Fogdens Siger Er befallet, her paa Tingene at lade lesse och holde der ofuer, Som Hand Siger och allerunderdagnist haffuer efterleued dend 22 febr J Neruerende aar 1696. Som tommis Aasgrd Self vedstaae at verre beuist om Fororningenes Publication

Supplikk til Kongen fra 19 borgere i Fredrikstad 30. mai 1704. Kilde:
Danske Kanselli, Norske innlegg, pk. 57, ad 10. juni 1704. Foto: Odd Amundsen,
Riksarkivet.

aff Dato dend 10 Novembr. 1691. Som Hand Siger ere scheed efter Stift Amptmandens befalning, Fogden der offuer at till See och holde Som Hand schulle ville verre Andsuarlig, och der forre begierre at Eede(?) af Laugbogen Hannem maa forrelessis, til at giffue hannem sit Sandferdige Suar paa dj Spørsmaall Som Hand Siger fornødiger Eragter at haffue opliussning om Samme perle Fangst , først om hand kand Nechte hand iche saavell dj forige aarringer, Som Jnde verrende Aar haffuer fischid och optagit schell och Perler J Samme Elff,

Hertil Suarrid tommis Aasgrd at hand lige saa vel nu som til forn gjort, Erbiuder Sig til at giøre Sin Høiste Eed, at hand iche Haffuer af de opfischede schield, eller i nogen maade flerre perler haffuer Erholdet hafft, eller er megtig vorden End nu paa tingid er foranført och fremvist, och J aar opfisched, huor paa hand giorde Sin høyeste Eed, Saa velsom hans quinde, at hun ej er vidende om nogen flerre perler at verre opfisched, End her till tingid fremført Er.

Kongl. Maj. Fogid vill formeene at efterdj Thommis Aasgrd domdrigstelig , tuert Jmod hans Kongl. M. allernaadigste Bref och Forordnings første Post

Supplikk til Kongen fra 19 borgere i Fredrikstad 30. mai 1704. Kilde:
Danske Kanselli, Norske innlegg, pk. 57, ad 10. juni 1704. Foto: Odd Amundsen,
Riksarkivet.

haffuer fisched Perlemoder J Elffuen Som fogden Siger Tomis schulle vedstaae self, at verre forbudt, da hand Siger der om at værre kommen[?] i Kundskab, at hand dennem i Christiania Schall haffue effter fogdens sigelsse fallll-holt, och det iche till hannem ville andgiffue, siger der af schulle kunde sluttis hand dennem vilde fordølge och Siger der forre schall haffue verrit foraarsagit, ham till liuge der forre at Jndstefne formeener der forre Hand bøer at Strafis, efter dend Anden och Tredie post, efter Forordningens tilhold, och vor der effter Domb begierrendis.

Her hos fremuiste Kongl. M. Fougid Hans Kongl. Maj. Fororning, om Perlefangsten i Christiansand Stifft, daterit 10 Novembr. 1691 Som befindis af dessen paaschrifft at verre lest her J Røgen Sogn, for Retten dend 22 Febr. J neruerende Aar 1696. Huilchen och nu Jgien oplest bleff, M o Nilss Mortenssen paa Jndsteffnet døffue och tunghørende Mand Tommis Aasgrd veigne, effterbemelte Tomas Aasgrd begier, formeener det Hr (?) Jens Nilssens J Rettesettelse iche schulle komme Tommis Aasgrd J nogen

Supplikk til Kongen fra 19 borgere i Fredrikstad 30. mai 1704. Kilde:
Danske Kanselli, Norske innlegg, pk. 57, ad 10. juni 1704. Foto: Odd Amundsen,
Riksarkivet.

Folchemaall for de Perler Som Hand udj Christiania och paa Hestegrden for Røgen Almue, haffuer ladet opliusse och de nu J Retten leffuerede och aff Retten telde Perler, motte Hannem Jgien under for Seilling leffueris huor med Hand vnder Fogdens Tuil forrelegger at Med Reisse till Kiøbenhaffn, Perlerne Hans Kongl. Maj. eller Dronningens udj egen hende at leffuere.

Kongl. Maj. fougid siuntis vnødige tomas Aasgrd at tiltage Sig den Reisse for diss Aarsager, Mens Erbød Sig Perlerne her vnder efter[?] for Seilling, baade dj gode och dj vmode till Sig at Anname och med neste post der om Relation om ald Sagens Beschafenhed till Hendis Maj. Ober Inspecteur, at till kiende giffue, och Erholde Suar Huorledis der med videre forholdis schall, och begierte dette Som nu er prosserit, Alleene, denne Suide at matte bescheftuge[?] giffuis, med Perlerne at fremsende, Och Som det hannem, Somm Hans Kongl., Maj. Fougit Her paa Steden, J Saamaader ej kand vegris, erre forschrefne 2de Slaugs Perler J Tuende treebudicher Som de bleff fremviste udj; mod papirs om Suøb aff Rettens midell och fougden vorden for Seills, och till forschrefne Hans Kongl. Maj. Fougit lefuerrid

Supplikk til Kongen fra 19 borgere i Fredrikstad 30. mai 1704. Kilde:
Danske Kanselli, Norske innlegg, pk. 57, ad 10. juni 1704. Foto: Odd Amundsen,
Riksarkivet.

tillige med denne Beschriffuelse paa henhørende Steder at fremschiche, Huor, fra, vill Siden bliffue at fornemme, Huorledis derudinden videre schall forholdiss, Helst Siden disse Perler schall verre de første Som i denne Her J giennem Bøiden flydende Elff, er vorden opfischede och popliust, At Saaledis passerit er, Som forschrefuit Staar, disstill vinnisbiurd vnder vorris forseilinger Actum, Loco, et Tempore ut supra

Rigtig gienpart aff original beschrifuelsse, som efter begier till vedkommende Tomas Aasgrd beschreffen med deellis. Testerer

[Segl] Mathias Pedersen


Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: De første norske frimerkene