Riksarkivets logo

Hele supplikken i original og i maskinskrift

Supplikk til Kongen fra T. A Aasgaard datert 16. august 1704.

Stormegtigste Konge
Allernaadigste Arve herre og Konge !

Jeg beder allerunderdanigst at Eder Kongelig Majestet ville af Stoer Naade igiennemsee medfølgende document, angaaende nogle Perler som ieg var under forfølgning for, af forrige fougedt Sr. Jens Nielssøn Leerskoug, in A. 1696. Samme Perler er hannem efter hans formennende og Protestationer af Retten betroed, at fremskicke til hendes Majt. Dronningen; Og som ieg ved at hand samme Perler havde udj egen giemme vel udj 3 aars tid dereffter, intil at hand fick order fra hans Høye Excell ce Guldenlewe hand dito Perler sckulle overlevere til Sal. afgangen General Auditeur Schade, som dennem sckulle nedsende, Om disse Perler er hans Mayt. eller Dronningen overleveret burde Sr. Jens Nielssøn forsiune sig med Bevis, til hvem hand Perlerne leveret haver, Jeg havde ingen anden Tancke med de Perler, end som nu med disse, min Qvinde denne gang paa Bragnes Eders Kongl. Mayt. Allerunderdanigst leverede, paa det Eders Kongl. Majt. kunde Allernaadigst faa vide, at saadan fangst var under min Gaard at finde. Saa ieg Allerunderdanigst kunde vinde naade hos Min Allernaadigste Konge at maatte niude min Gaard Skatfrj som skylder It Skippund Salt, og 3 Reemaal, Hvorved Jeg som een gammel Vanfør, og tunghørrende Mand kunde niude mit Lives ophold; Gud skal ellers vide hvor tungt Jeg haver for at nære mig eftersom ieg Sielf intet kand arbeyde og haver ickun een eeniste Søn, der tiener hans Kongel. Majt. for Dragon, Jeg fattige Mand er icke heller fra Barndommen opføed ved det tunge arbeyde som falder ved een Bonde-Gaard, saasom min fader haver tient for Lieutenant under Cronen over 40 aars tid, Bønfalder derfor udj Allerdybeste Underdanighed til Eders Kongel. Majt. at mig af Naade maatte forundes den ringe Skylds-Gaard Skattefrj, min lifs tid, som kand vare een kort tid. Hvorfore Gud herom velsigne Eders Kongel. Majesteter med langt lif og lycksalig Regiering,

Eders Kongel. Mayts
Allerunderdanigste
Skattebunde
og ringeste tiener

Aasgaard i Røgens Sougn
den 16de Aug ti 1704

Tomass Adamssøn
Aass Gaarden


Neste: Vedlegg til suplikken: Avskrift av dom fra 1696 i original og i maskinskrift
Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: De første norske frimerkene