Riksarkivets logo

Apoteket til Leknes 


MEMORANDUM                                                 1.
Fra
L. F. Eckhoff,
Apoteker
                                     Hrr Amtmand Pedersen
                                    Leknes den 6 Marts 1915 Bodø
________________________________________________________

Takkende i besiddelse af Deres ærede Skrivelse af 4 dns.
og vel bemærket. Jeg skal faa lov til at give Hrr
Amtmanden endel private oplysninger. Jeg er jo bleven
stedt i en saa fortvivlet stilling som nogen. Stedt alene
heroppe blandt fremmede, uten nogen anden existens
end udbyttet af dette ganske nye apotek, og med sex børn
der skal frem i livet. Dette blev altsaa resultatet efter
at en mand har slidt i 22 aar for at naa et maal,
saa da dette er naaet efter ihærdigt arbeide og kamp, blir
kaldt bort fra sine kjære, og tilmed da han døde med den

-------------------------------------------------------------------------

2

store trøst, at hans enke og børn dog var sikret fremover
til disse vare voksne. En mere forvivlet situation end
den vi har arbeidet i her, kan vel neppe tænkes. Efter
vor ankomst her i August, blir min mand syk 6 uker
efter og blir sengeliggende i 7 uker, imidlertid uteblir alt
tilhørende apoteket paa grund af krigen og de varer som
skulde ankommet hit 20 August, fik vi først i November
og huset her der var lovet færdigt til Oktober blev første færdigt
i Desember, da var imidlertid min mand saa daarlig at han
fik en farmaceut, nemlig Hrr Haavardsholm, til aapning af apoteket

---------------------------------------------------------------------------

3

den 7 December, min mand var da over paa Bodø sykehus
imidlertid ble han daarligere og lille Juleaften faar jeg
saa telegram om at komme strax over, da
han øieblikkelig maatte til Xania til operation. Saa maatte
jeg drage fra hjem og barn overlatende til Dem at feire
Julen alene, og skulde Dem da flytte ind i Leiligheden
og komme nogenlunde istand til Juleaften. Under slike
sørgelige tilstande drog jeg med min dødssyge mand til
Kristiania, den Julereisen glemmer jeg vel aldrig. Ankommen
til Xania viste det sig allerede at være for sent, og døde han

--------------------------------------------------------------------------

4

allerede efter fire døgn. Krigen med følgende voldsomme styring(?)
af varer, sygdom, dødsfald, to dyre folk her paa apoteket, - jeg
maatte jo faa en mand med til hovedapoteket, - da Eckhoff
jo hadde forpligtelse til at holde fillialen i Stamsund
aapnet, og blev dette ogsaa gjort til begyndelsen af
Februar, tiltrods for at der ikke har været det ringeste
fiskning der. Alle disse ting er jo uforudseede hindring
og har gjort at alle ting her har været og blevet dobbelt
saa dyrt. Saa naar afgjørelsen om hvorvidt jeg faar
beholde apoteket saa eller saa længe afhænger af situationen

----------------------------------------------------------------------------

5

haaber jeg at jeg ikke blir sat ute af stand til at
kunde leve med mine børn fremover, til disse kan hjælpe
sig selv. Den ældste er 20 aar og den yngste er 4 aar. Som sagt
da der blev nævnt til min mand paa dødssengen at jeg beholder
apoteket i 10 aar, utbrød han kun, Gudskelov imidlertid
er barna voksne, og Du min ven faaet faaet anledning til at lægge
tilside til Din alderdom. Haaber at Hrr Amtmanden, und
skulder denne lange redegjørelse, men min tanke er den
at den bedre vil kunne belyse den triste stilling jeg
er sat i, og vilde det vel dræpe mig, itilfælde jeg skulde
miste den eneste indtægt mine børn ville faa. Jeg har sikret

---------------------------------------------------------------------------

6

mig en ualmindelig dygtig bestyrer, som ankommer her 25. Marts,
nemlig Hrr Aagaard fra Vadsø apotek, og har han udmærkede
attester og anbefalinger. Haabende denne min skrivelse
maa kunne blive et heldigt resultat for mig i
min store sorg. Og tegner jeg


Ærbødigst

Fru Edith Eckhoff