Riksarkivets logo

Kampen mot pesten

Wij Cristian etc. Giøre alle Witterligtt, att eff-
thersom wij forfare, huorlethis Oss Elsckelig hederligh
och høylerd Doctor Vilhadus Adamius der wdj wor
Kiøbsted Bergenn, wdj den Siidste forgangne ssmitt-
ssom Siugdom och Skrøbelighet, ssom der ssammestedtz,
Saa well, ssom mange Andre steder, haffuer Grasse-
rit, ssig wdj ssin konst och Medicin, flitheligen haffuer
ladet bruge, wij och eragthe, høyligen fornøden were
effther thend landtz leilighet, och worre Wndersaater
thill gaffnn och gode, att en forfarenn Medicus, maa blif-
ue thilforordnitt, som ther wdj byen kand boe och Re-
sidere. Och wdj samme facultet ssig lade bruge.
Da haffue wij nu Naadigtt thilforordnitt och thill-
schickett, forschreffne Doctorem Vilhadium Adamium, for en or-
dinario medico, der wdj wor Kiøbsted Bergen, dersa-
mestedtz att schulle boe och Residere, och met ssin konst
och Medicin, werre worre wndersother der wdj byenn,
Saa well ssom och der omkringh boendis, ssom hans hielp
wdj ssaa maade, kunde behøffue, och hannom derom be-
ssøgendis worder, thill hielp och bistand, Sammele-
this haffue wij aff wor Synderligh gunst och Naade
wntt och beuillgett, och nu met thette wortt Obne breff
wnde och beuillge, att forschreffne Doctor Vilhadus Adamius,
maa bekomme det første Cannickedom, ssom der wdj
domkirckenn, effther Capittelss statuter kand vaccere
och ledigtt bliffue. Och det met bønder, Thienner, och
alld dess Renthe och Rette thilliggelsse, effther thette wortt
breff, maa lade Annamme, och ssiiden quitt och frii, att
mue haffue, niude, bruge och behollde, ind thill ssaa lenge
wij Anderlethis derom thilssigendis worder. Thii for-
biude wij etc. Datum Haffniæ, denn 4. Julij.
Anno 1603.