Riksarkivets logo

Et hundreårsminne:
Norske Kvinners Nasjonalråd, stiftet 8. januar 1904


Brev fra Fredrikke Qvam til Gina Krog

Fra International Council of Women til Norske Kvinners Nasjonalråd

I 1888 ble International Council of Women (I.C.W.) dannet for å samle kvinneorganisasjoner i ulike land til internasjonalt samarbeid om bedring av kvinners rettigheter og innflytelse. Målet var å favne bredest mulig, og I.C.W. måtte derfor være nøytral i politiske og religiøse spørsmål. Tilslutningen til I.C.W. skjedde gjennom nasjonale paraplyorganisasjoner - nasjonalråd. Disse valgte representanter til generalforsamlingen, som ble holdt hvert femte år, og som besluttet hvilke saker det skulle arbeides med. Programsakene ble behandlet i internasjonale komitéer, hvor Generalforsamlingen valgte lederne, mens nasjonalrådene utpekte de andre medlemmene. Utenom generalforsamlingen møttes representanter for nasjonalrådene og programkomitéene også i en eksekutivkomité, som kom sammen ca. hvert annet år. Da I.C.W. holdt generalforsamling i London i 1899, var Norge ikke med i verdensforbundet. Men kvinnesakens mor i Norge, frk. Gina Krog, fikk møte uten stemmerett, som representant for norske kvinnesakskvinner. Der og da forpliktet hun seg til å arbeide for opprettelsen av et norsk kvinneråd - noe hun for øvrig alt var i gang med. Innsatsen hadde ennå ikke gitt resultater da kvinnesakskvinner fra hele Norden kom sammen til møte i 1902, og de norske deltakerne fikk høre om de danske og svenske kvinnerådene, som alt var etablert. Møtet resulterte i at det ble nedsatt en norsk komité, som skulle hjelpe fram en tilsvarende sammenslutning av flest mulig kvinneforeninger i Norge.

Denne ble en realitet den 8. januar 1904, da representanter for 17 lokale kvinneråd, 5 landsomfattende foreninger og 4 nasjonale organisasjoner for kvinner gikk sammen om å stifte Norske Kvinners Nasjonalråd, med kvinnesaksnestorene Gina Krog og Fredrikke Marie Qvam som henholdsvis formann og nestformann.

Norske Kvinners Nasjonalrads styre 1904. 
	Karen Grude Koht, F.M.Qvam, Gina Krog, Betzy Kjelsberg, Katti Anker Moller
	Foto er hentet fra NKN 25 ars jubileumsberetning av Karen Grude Koht
Norske Kvinners Nasjonalråds styre 1904. Karen Grude Koht, F.M.Qvam, Gina Krog, Betzy Kjelsberg, Katti Anker Møller Foto er hentet fra NKN 25 års jubileumsberetning av Karen Grude Koht

Til andre månedens dokument
Neste måned: Ålesund brenner - om nødhjelp til Ålesund 1904