Gjennom distriktslegens briller


Dokumentutdraget i maskinskrift

Dødeligheden blandt smaa Børn har fremdeles
været meget stor, og kan ikke bedømmes af hos-
føiede Liste, da det dessværre ikke kan nægtes,
at Ligegyldighed og utilbørligt Forhold fra Fæ-
dres og Mødres Side er Skyld deri, dels ad positiv
Vei, idet de smaa Børn pleies og i diætetisk Hen-
seende behandles uvorrent el. tankeløst, dels ad
negativ Vei, idet i Sygdomstilfælde sjelden kom-
me under Lægebehandling. Naar de saa dø er
der altfor mange Forældre, som paa samme Tid
de føle sig lettede for en Byrde – søge at bero-
lige sin Samvittighed med, at denne Udgang
var Guds Villie, at de i ethvert Fald have be-
fordret el. paaskyndet sine Børns Salighed.
Antallet af dødfødte og inden 24 Timer efter
Fødselen døde Børn var, som hosfølgende An-
meldelser og Hovedfortegnelse udviser, 20. –