Riksarkivets logo

Militær ordre om utplassering av sprengstoff i broer mot Sverige

Hemmelig

Gjenpart

af skrivelse fra armeens generalstab til generalinspektøren og chefen for ingeniørvaabnet, dateret 25. februar 1905.

I den plan for en endelig ordning af bresprængningsspørgsmaalet, som generalstaben har under udarbeidelse og som i sine hovedtræk er vedtaget af forsvarsdepartementet og meddelt hr. generalinspektøren i skrivelse herfra af 2. juli 1904, indgaar bl. a., at sprængammunition med tilbehør for de broer, der er beliggende i nærheden af vore befæstninger, skal være beroende ved disse og tilsyn med samme m. v. henlægges under vedkommende befæstning kommandant.

Da der imidlertid endnu vil hengaa nogen tid, forinden generalstaben kan fremlægge den af forsvarsdepartementet forlangte detaljerede plan til ordning af nævnte spørgsmaal, væsentlig fordi der forinden udkræves endel undersøgelser i marken, skal man efter bemyndigelse af forsvarsdepartementet og den kommanderende general anmode hr. generalinspektøren om som en foreløpig foranstaltning snarest muligt at afsende den for Ørje og Strømsfos veibroer

Oscar II . Foto: Riksarkivet, EA-4060 Fotografisamlingen A  609, fotograf ukjent..
Kongsvinger festning. Bildet er tatt i 1908 av Anders B. Wilse. Norsk Folkemuseum
bestemte sprængammunition med fornødne affyringsapparater direkte til kommandanten ved Ørje befæstninger, der vil blive tillagt ordre til indtil videre at overtage opbevaringen af denne sprængammunition og tilsyn med sprængningsanordningerne ved Ørje og Strømsfos broer.

Nævnte kommandant er derhos i skrivelse af d. d. til generalinspektøren og chefen for fæstningsartilleriet bemyndiget til i paatrængende tilfælde, hvor han af hensyn til befæstningernes eget forsvar finder det paakrævet, at give ordre til og eventuelt udføre sprængning af nævnte broer. Han bedes derfor saasnart sprængammunitionen er fremkommen, direkte meddelt den instruktion eller veiledning, som hr. generalinspektøren i den anledning maatte finde fornøden. Endvidere skal man ligeledes efter bemyndigelse fra forsvarsdepartementet og den kommanderende general anmode hr. generalinspektøren om snarest muligt at afsende til Kongsvinger fæstnings kommandant den for veibroen ved Kongsvinger (Broen over Glommen fra jernbanestationen til byen) og veibroen ved Sander, ligeledes over Glommen, bestemte sprængammunition med tilbehør. Kommandanten paa Kongsvinger er for disse broers vedkommende givet samme bemyndigelse, som ovenfor for Ørje kommandant anført, til at give ordre til og eventuelt udføre sprængning af nævnte broer. Den paa Kongsvinger boende ingeniørunderofficer bedes i den anledning stillet til kommandantens disposition i fornøden udstrækning, ifald kommandanten derom maatte stille direkte henvendelse.

Riktig afskrift bevidnes.

Nils Ruud

kaptein


Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned:Statsminister Hagerup trekker seg og Christian Michelsen blir utnevnt til ny regjeringssjef.