Riksarkivets logo

Nødhjelp fra Cape Town til Ålesund 1904

Brevet fra konsul Karl Lithman


Cape Town, den 17. Febr. 1904

Till Hans Excellens
Herr Statsministern, Kristiania,

Eders Excellens!

Jag får äran meddela, att, då jeg derfor af härvarand morgontidningar, det Ålesund helt och hållet brunnit ned, ansåg ja det vare min pligt att, i min egenskap af sydafrikansk Generalagent for Det Norske Veritas och de Norske Assurandörer, ställa mig i spetsen för en insamling til de brandskadade, i likhet med hva jag gjorde ved insamlingen för slägtingarne till de vid skeppsbrotten i Algora Bay i September 1902 omkomne skandinaviske sjömännen, och, till följd hvaraf jag i min skrifvelse af den 15. derpå följande Oktober till Departementet for det Indre hade äran


II

iinsända £40.6.0.

Följande dag såg jag emellerid i tidningarna, att den Norske sjömannspresten Pastor Geelmuyden äfven hade börjat en insamling. Under sådant förhållande beslöt jeg genast att till honom öfverlemna, hvad jag redan hopsamlat, då jag ansåg honom vara en synnerligen lämplig person att taga saken om hand, hvilken dessutom hade godt om tid för att besöka sannolika subskribenter. Då jag emellertid hörde af Pastor Geelmuyden, att Generalkonsul Ohlsson hade gjort som vilkor för, att han skulle lemna et penningebidrag, det de insamlade beloppen skulle skickas genom honom, meddelade jag Pastorn, att jag nåste ändra mitt afsigt att tilställe den senare, hva jeg hopsamlat, och i stället ämnade sjelf insända det, da jeg endast hade handlat af menniskokärlek och icke för at skörda beröm. Som Herrar Thesend och Co äfven satt i gång en subskriptionslista och skickat en sin bokhållare rundt med den samme och jag erfor, att han icke fått nogåt af en del firmor, beslöt jag att personligen besöka dessa med det lyckliga resultat, att bidrag erhölles. Jag får derför äran härjemte bifoga en


III

i/. en sigtvexel å £46.14.0 på African Banking Corporartion Limited London, enligt min när
i/. lagde subskriptionslista, hvilket belopp jag vördsamt anhåller att få besvära Eders Excellens med att öfverlemna till Vederbörande.

Med synnerlig Högaktning
Karl Lithman
Konsul för Venezuela


Om månedens dokument
Til tidligere månedens dokument
Neste måned: Arkivverket jubilerer