Riksarkivets logo

"..i Byen vil ingen huuse mig, mine Saar og Elendighed tiltager".

Kilde: Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, mai, nr. 378 Består av flere sammensydde brev.

Dokument 1:

Christiania d. 14 Maij 1773

Malene Olsdaatter og fleere af Aggershuus Stift, med Venerisk Sygdom befængte, ansøger frie Cuur paa Salivations Huuset i Christiania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paa Supplicanternes begiering og uden betaling, forfattet og skrevet af C. Tødsleuf, under Retts Procurator

 

 


Påskrift på baksiden av brevet:

Allerunderdanigst Erklæring

 

 

 

Til Kongen

Vj undertegnede fattige og Elendige Mennisker henflye til Deres Majestæt, allerunderdanigst og væmodigst bedende om Hielp og Redning.

Jeg Malene Olsdaatter, som nu en lang tiid har været behæftet med venerisk Svaghed, maae gaae og vanke om Huus for Huus og har ej engang Skoe paa mine Been, saa ieg ej ser, andet udfald end at creépere, dersom Deres Majestæt ikke vil allernaadigst vil befale at ieg faar frie Cuur.

Jeg Abigael Madsdaatter fra Ascher Sogn, som ligeledes har den Ulykke, med venerisk Syge at være behæftet, har nu ¼ aar været Huusvild, fra Bøjden er ieg udjaget, i Byen vil ingen huuse mig, mine Saar og Elendighed tiltager. Doctoren vil ikke tage mig paa Sygehuuset og Øvrigheden siger de kan ej hielpe mig.

I samme Elendighed er jeg Anna Kirstine Hansdaatter fra Modum, har nu over et halvaar været Huusvild og syg, og, dersom ieg ej i Tide faar hielp, maae creepere.

Jeg Goroe Jonsdatter, Karen Erichsdatter og Niels Sørensen fra Froen i Gulbrandsdaahlen, ere alle tree ligeleedes befængde, har gaaet 27 Miile i vor Uselhed, nu vil ingen huuse os, Øvrigheden siger: De kan ej hielpe os, umuelig kan vj komme hiem, hvad skal da blive af os.

Jeg fattige Dræng Lars Gundersen af Opslo, er ligeleedes befængt. Min Fader er enfattig Dag Arbejder og kan neppe føde sig selv.

Vj usle Mennisker kan ej anderleedes faae Huus end vj maae skiule vor Tilstand saavit mueligt, jmidlertid kan let uskyldige Folk af os vorde befængte, som endnu meere forøger vor Smerte.

Paa Supplicanternes begiering og uden betaling, forfattet og skrevet af C. Tødsleuf, under Retts Procurator

Allernaadigste Konge! Hav Medlidenhed med os og giv Befaling at Bekostningerne til vor Cuur og Redning betales af Deres Majestæts Casse; Vore Hiem-Bøjder gotgiør det siden med Glæde, naar de faar see os friske og sig befriede fra den Fare, at vorde af os besmittede.

Vedhæftede attester vidner om vor Fattigdom og Svaghed.

Allerunderdanigst
Malene Olsdatter af Agger
Abigael Madsdatter af Ascher
Anna Kirstine Hansdatter fra Modum
Goroe Joensdatter, Karen Erichsdatter, Niels Sørensen af Froen i Gulbrandsdalen
Lars Gundersen af Oslo


At Supplicantjnderne saavelsom Lars Gundersen, ere med venerisk Sygdom befængt, Godtgiøres med Stads Physici Doctor Sundii Attester; Men da intet Forskud haves af den Kongelige Cassa, til disse elendige Menniskers Cuur, indstilles det allerunderdanigst, om ikke Vedkommende Præste Gieldes Fattig Casse maatte bestride disses Cuur, paa det og fleere, af dem, skulle vorde besmittede.

Christiania
d. 15 Maii 1773

Allerunderdanigst
Schouboe
Const. Stift og Amtmand


Dokument nr. 2:

Da Pigen Malene Olsd, som efter Hr. Doctor Sundii Attest er inficeret med venerisk Svaghed, er saa yderlig fattig, at hun umuelig kand bekoste sin Helbredelse, og den hele Aggers Sogns Fattig Casses Jndtægt neppe skulle forslaae til at curere alle inficerede og med Salt Flod behæftede, da saadant Onde i nogle Aar utroelig har udbredt sig og fremdeles vil udbrede sig, der som det ej ved nogen passelig Anstalt at Regeringen standses, henstiller jeg til Hr. Doctor Sundius Selv, om Han vil antage sig dette Pigebarns Cuur, udi Forventning af, Kongel. Erstatning derfor, da jeg ej for Følgernes tør være ansvarlig for Betalning af Fattig Cassen.

Christiania d. 11te Maij 1773                B. Sverdrup

Saa vel ovenmelte som de øvrige følgende 6 Syge har jeg efter forlangende beseet, og befundet dem med Venerisk Svaghed beheftede. Christiania Ut Supra.
                 Peder Sundius

Dokument nr. 3:

Durchleugtigste allernaadigste Printz !!

Jeg fattige Menniske fra Asker Sogn har haft den Ulycke at med smittsom Svaghed vorde behæftet; J Bøigden faaer jeg ikke Huus nu har jeg nogle Dage maattet gaae og drive om her i Byen, alle som ved min Tilstand skye mig, jeg frygter Selv at befænge andre uskyldige, jeg maae derfor forgaae i min Eelendighed, siden Hr. Stiftbefalingsman nægter at paategne Præste attesten til fri Cur paa dette allmindelige Sygehuus her paa Stædet og Hr. Doctor Sundius kan ikke modtage mig til fri Cur, uden paategning paa attesten. Jeg er underdanigst bedende.

Deres Durchleutighed naadigst vilde befale vedkommende at antage mig til FriCur, om jeg som er et ungt menniske ikke skal omkomme henlever med dybeste Summission
Durchleugtigste allernaadigste Printz!!
                                                               underdanige og ringe Tienerinde
Christiania 22 Martij 1773,                                     Abigael Madsdatter

Dokument nr. 4:

Høyvelbaarne Hr. Stiftamtmand,
Naadige Herre!

Jeg fattige Menniske fra Asker Sogn har haft den Ulycke at med smitsom Svaghed vorde behæftet. I Bøigden haver jeg intet Huus; Nu har jeg nogle Dage maattet gaae og drive om her i Byen; Alle, som veed min Tilstand, skye mig. Jeg frygter selv at befænge andre uskyldige. Jeg maa derfor forgaae i min Elendighed, dersom Naadige Herre ej forbarmer sig over mig at jeg kunde faa frie Cuur.

Høyvelbaarne Hr. Stiftamtmand
Naadige Herres

underdanigste og ringeste Tienerinde

Christiania d. 22 Martii 1773 Abigael Mads datter

På baksiden:

indkommet d. 23de Martij 1773. No 12
Supplicant. gives paa Hr. ???s befaling til Svar, hvorledes høystsamme ikke befatter sig med denne Sag, saa allene maa søges hos vedkommende Øvrighed.
Christiania d. 23de Martij 1773
Køpperr

Dokument nr. 5:

At Pigen Ane Kirstine Hans Datter, som ønsker at nyde Hjelp udi sin Svaghed, er et meget fattigt Menniske, testerer

Modums Præstegaard Simon Bendeke
d. 3. Apr. 1773 pastor loci.

Dokument nr. 6:

Kari Erichsdatter af Froen Præstegiæld 18 á 19 Aar gammel, ikke gaaed til Confirmation, befrygter at være med venerisk Sygdom behæfted er et Fader- og Moderløst Menniske udi meget fattige Omstændigheder, ey formaaende at bekoste sin restitution ved Lægedoms midler, da hun nu vil begive sig til Syge Huused.

Froen Præstegaard d. 22 Martij 1773.
Bastian Engelhardt

Dokument nr. 7:

Enkens Søn udi Steindalen i Froens Hovedsogn, nafnlig Niels Sørensen 20 Aar gammel kiændelig befængt med den her i Svang gaaende veneriske Syge, er fattig og uformuende til at bekoste sin Cuur ved Sygehuused i Christiania, hvor hand agter sig hen, og til Reysens Befordring nyde 1 Rd. af Fattig Cassen.
Test.
Froen Præstegaard d. 8. Febr. Bastian Engelhardt
1773


Udi Christiania Syge Huus blive ingen Syge indtaget førend Kongens Cassa har erholdet Erstatning for det anseelige Forskud, som for de angivne Syge er udbetalt.

Christiania d. 17 Mart 1773
Gramborg


Dokument nr. 8:

Da Nærværende Pige Goro Joensdatter Boudal i forrige Aar blev bekostet af sine Fattige Forældre under Doctor Rangsted at Curere hendes Fod som længe har været aaben, formeenes nu at Svagheden Ej der med som ellers Har været dets Rette Hoved Svaghed er bleven uddreven. men nu Slaget sig op j Halsen og Munden paa Hende. Saa Drøbbelen har allerede Begyndt at fortæres. der som nu vedkommende Øvrighed Icke vil forbarme sig over Hænde og Attestere Hende med fri Cur indtil Christiania Syge Huus. Saa faaer Hund geraade i ynckværdig omstændigheder. Da Hund selv af denne Svaghed er ruineret sine Klæder og andre ting som Hund har tient til sammen. Hendes Forældre, ligeledes som har tagen Koen af Baasen og betalt Doctor Rangsted for Hænde og er gandske Huusarme Folck. Det bevidne vi i ald Sandhed som under bekræfter.

Boudal
den 8 Martij Hans Kiærstad og Amund Kiærstad
1773


Denne Fattigdoms Attest for Guro Jonsdatter attesteres, og er gandske rigtig. - Froen Præstegaard, d. 9 Martij 1773.

Bastian Engelhardt

På baksiden:
Malene Olsdatter med fleere befængte om Salivations Cuur.

Dokument nr. 9:

Et Bevis for dene Dreng Lars Gundersen at han Er i gansche fatige omstendig heder og haver ikke noget at hielpe sig med Paa sin helse.

Allun Verke Den 30 April 1773

Hogne Nerdrum


Dokument nr. 10:

Konsept til utgående brev.


Til Etatz Raad Christian de Schouboe, som constituered Stiftbefalingsmand over Aggershuus Stift 378 Pro Memoria

Som det, saavel af en fra Malene Ols Datter af Agger, Abigael Mads Datter af Ascher, Anna Kirstine Hans Datter fra Modum, Goroe Joens Datter, Karen Erichs Datter og Niels Sørensen af Froen i Gulbrandsdahlen, samt Lars Gundersen af Opsloe Sogn indkommen Ansøgning, som og af Stads Physici Doctor Sundii derpaa tegnede Attest, erfares at foranførte Personer med Venerisk Sygdom ere befængte.

Og Hr. Etatz Raad udi sin derpaa givne Erklæring beretter, at der intet Forskud af den Kongelige Cassa haves til disse elændige Menneskers Cuur;

Saa, paa det ikke fleere andre af dem skulde vorde besmittede ville Hr. Etatz Raad føye den Anstalt, at vedkommende Præstegieldes Fattig Cassa bestrider den for dem saa nødvendige Cuur.

Cancelliet d. 29 Maij 1773