Månedens dokument august 2002

Abels store reise

Erklæring fra professorene Christopher Hansteen og Søren Rasmussen. Den er datert 19.12.1823 og stilet til Det akademiske kollegium. I erklæringen går professorene inn for at student Niels Henrik Abel burde få offentlig understøttelse til en studiereise i utlandet.. Ettersom han var helt uten egne midler, foreslo de : 20 spesidaler i måneden før avreise, 150 spesidaler til klær og utstyr og 50 sølvspecier månedlig under oppholdet i utlandet. Dersom han ikke hadde noen fast stillingen ved hjemkomsten, mente professorene at han burde få 30 spesidaler månedlig i de 6 første månedene.

Nedenunder vises et følgeskriv til ny søknad om reisestipend med bønn om anbefaling. I 1825 sendte Abel en søknad til Kongen om reisestipend. Med søknaden lå anbefalinger fra professorene Christopher Hansteen og Søren Rasmussen. Søknaden ble sendt igjennom Det akademiske kollegium som anbefalte søknaden.

Begge dokumentet ligger i arkivet etter Universitetet i Oslo, Kollegiet, sakarkiv ordnet etter emne, eske 71, Diverse forskeres forelesninger.

Vil du se mer av utstillingen?

Oversiktsbilde av utstillingen

Til det academiske Collegium (transkript av teksten på bilde)

Herved have vi den Fornøjelse, ifølge det ærede Collegiums Anmodning, at meddele vor Formening, om hvorvidt Student Abel bør anbefales til Understøttelse, hvorved han kunde sættes istand til offentligen at udgive vedlagte i det franske Sprog af ham udarbeidede Afhandling om Integration af Differential-Formler.
I Afhandlingen udvikles for enhver Hovedart af Differentialformler Maaden, hvorpaa deres Integration maa kunne iværksættes, og Udviklingen, som er forskiellig fra den, der forefindes i de os bekiendteVærker, som foredrage Integral-Regningen, viser, at Forfatteren baade har ualmindeligt Anlæg for de mathematiske Videnskaber, og er fortroelig med den Fremgangsmaade, som nyere Lærde bruge ved Foredraget af abstracte mathematiske Gienstande. Afhandlingen fortiener at blive offentlig bekiendt; men sammes særskildte Udgivelse troe vi ei at kunde tilraade, deels fordi Omkostningerne ved dens Trykning ikke ved Afsætning kunne ventes dækkede førend efter lang Tids Forløb, og fornemmelig fordi vi formene, at Hensigten med dens Udgivelse sikkrest vil kunne opnaaes, naar den kunde indrykkes i et eller andet Videnskabs-Selskabs Skrifter, da disse Samlingers egentlige Bestemmelse er at optage nye videnskabelige Anskuelser, hvis Foredrag forudsætter Læsere af ualmindelig Sagkundskab, og som derfor ei kunne vente betydelig Afsætning.
Istedenfor at anbefale Student Abel Understøttelse til Afhandlingens Trykning, ansee vi os særdeles forpligtede til at anbefale denne unge Mand, paa hvis moralske Karakter der intet er at udsætte, til Understøttelse, hvorved han fortsat kan dyrke en Videnskab, hvori kun faa i hans Alder have giort saa udmærkede Fremskridt, som de, han har aflagt Prøver paa. Det er Collegiet bekiendt, at han intet eier, og at han under meget trange Kaar alene ved Fleres maanedlige Bidrag har kunnet opholde sig siden han kom til Universitetet. Nu trænger han til større Understøttelse for at blive til den Prydelse for sit Fødeland, man efter hans Anlæg og Fremskridt kan vente han som Videnskabsmand vil blive. Vi antage at Ophold udenlands paa de Steder, hvor de mest udmærkede Mathematici ere, vil fortrinligst bidrage til hans videnskabelige Uddannelse. I Paris vil han rimeligvis finde Leilighed til at faa sin Afhandling om Integrationen indrykket i National-Institutets Memoirer, og bragt i hertil passende Form, troe vi dens Indhold saaledes snarest vil blive bragt i Omløb.
Størrelesen af den Understøttelse, hvortil vi paa det varmeste anbefale ham, tillade vi os ærbødigst at bringe i Forslag saaledes:
a) 20 Specier maanedlig fra 1ste Jan. 1824 til den Tid, han kan tiltræde en udenlands Reise.
b) 150 Sp. Til Equipering en Maaned før hans Afreise.
c) 50 Sølvspecier maanedlig under hans Ophold i Udlandet, som ikke bør vare mer end 18 Maaneder
d) 30 Sp. maanedlig i de første 6 Maaneder efter hans Hiemkomst, ifald han ikke forinden erholder Ansættelse, der er forbunden med større Indtægt.
Erkiender det ærede Collegium, hvorom vi ikke tvivle, at det er Pligt for Universitetets Foresatte, naar de forefinde sieldne, for en eller anden Videnskab ligesom særdeles skabte Naturanlæg, da kraftigen at bidrage til deres frodigste Udvikling, saa ere vi overbeviste om, at Collegiet vil anbefale Student Niels Henrik Abel til den i Forslag bragte offentlige Understøttelse, som vi vide Universitetet af dets Midler ei kan yde ham.

Christiania den 19de December 1823

S. Rasmusen     Chr. Hansteen