Riksarkivets logo

Månedens dokument i maskinskrift

Protokol

ført i sammensat Statsraad for Hans Kongelige Høihed Kronprinsregenten paa Stockholms Slot den 5 April 1905.

Nærværende var:
Hans Excellence
Hr. Statsminister Løvland,
Hans Excellence
Hr. Statsminister Boström,
Hans Excellence
Hr. Minister for de udenrigske Anliggender
Grev Gyldenstolpe
Statsraaderne Hagerup Bull,
Bothner,
Odelberg,
Husberg,
Palander,
Westring,
Ramstedt,
Berger,
Meyer,
von Friesen,
Virgin.

732 a

        Hans Kongelige Høihed Kronprinsregenten yttrede:

        ”Jeg har i dag kaldt Eder til sammensat Statraad for at rette følgende Fremstilling til Eder:
        Jeg opfordrer herved de forenede Rigers Statsraad til, paa begge sider uden ensidig Fastholden af tidligere indtagne Standpunkter, umiddelbart at optage frie og venskabelige Forhandlinger angaaende en ny Ordning af alle unionelle Anliggender med det Grundprincip, at fuld Ligestillethed mellem Landene bør søges gjennemført.
        Den vei, som jeg tror, man bør vælge, og paa hvilken man, med god Vilje paa begge Sider, efter min Formening kan naa en for alle Parter fuldt tilfredsstillende Løsning af Vanskelighederne er denne: fælles Udenrigsminister, norsk eller svensk Mand, ansvarlig for begge Riger eller for en fælles Institution, særskilt Konsulatvæsen for hvert af Rigerne, dog saaledes, at Konsulerne i alt, hvad der angaar Forholdet til fremmede Magter bør staa under Udenrigsministerens Ledelse og Kontrol.
        Om der under Forhandlingernes Gang skulde kunne findes en anden Form for Ordningen af de unionelle Anliggender, dog altid med Bibehold af Fællesskabet i de udenrigske Anliggenders Skjøtsel og Varetagelse, hvilket er et ueftergiveligt Vilkaar for Unionens Bevarelse, saa erklærer jeg mig herved rede til at tage ogsaa denne under alvorlig Overveielse.”
        Chefen for det svenske Justitsdepartement, Statsraad Berger, anførte:
        ”I Tilslutning til hvad Deres Kongelige Høihed har behaget at yttre, og idet jeg fremholder Ønskeligheden af, at yderligere Forhandlinger om Ordningen af de unionelle Forholde nu maatte tilveiebringes, indstiller jeg i Underdanighed, at den norske Regjerings Betænkning i Henhold til Forskriften i Rigsaktens § 5 maa indhentes angaaende det reiste Spørgsmaal om Optagelse af saadanne Forhandlinger.”
        Det svenske Statsraads øvrige Medlemmer sluttede sig til, hvad Chefen for Justitsdepartementet saaledes havde anført og indstillet. –
        Den norske Statsraadsafdeling anførte, at den for Tiden ikke havde Anledning til at udtale sig om Sagens Realitet, men i Henhold til den norske Grundlovs § 15 og Rigsaktens § 5 maatte indskrænke sig til at anbefale, at den norske Regjerings Betænkning indhentedes om samme.
Hans Kongelige Høihed Kronprinsregenten behagede naadigst at befale, at den norske Regjerings Betænkning i Sagen bliver at indhente.

Under Hans Majestæts, Min naadigste Konges og Herres Sygdom,

Expederes

Gustaf

_________

Løvland


Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned:Siste statsråd med Oscar II.