Riksarkivets logo

Christian IVs Norske Lovbog 1604

Christian IV. måla i 1610, 33 år gamal. Kongen er kledd i ein svart
 silkedrakt med vide pudderbukser og stiva kniplingar om både hals og handledd.
 På venstre side kongekrona med ein fjærpryda hjelm i bakgrunnen.
 Hoffmålaren Peter Isaacsz har måla biletet. Det Nationalhistotiske
 Museum på Frederiksborg
Christian IV. måla i 1610, 33 år gamal. Kongen er kledd i ein svart silkedrakt med vide pudderbukser og stiva kniplingar om både hals og handledd. På venstre side kongekrona med ein fjærpryda hjelm i bakgrunnen. Hoffmålaren Peter Isaacsz har måla biletet. Det Nationalhistotiske Museum på Frederiksborg.

Christian IVs Norske Lovbog frå 1604 var gjeldande rett i Noreg i 80 år. Lovboka var ei umiddelbar kjelde til ei mengd artiklar i Christian Vs Norske Lovbog frå 1687 og ho gjev kunnskap om den eldre lovgjevinga her i landet. Lovboka ligg til grunn for viktig arkivmateriale, mellom anna tingbøkene.

Målet med Christian IV si lovbok var å omsetje den gamle Landslova og dei nyare retterbøtene til moderne dansk. Ugyldige rettsreglar skulle bort og endringar rettast. Noko ny lovendring eller omkodifisering var det ikkje snakk om. Danmark mangla ein yrkesutdanna juriststand og grunnlaget for rettsutviklinga i Noreg vart difor Landslova, supplert med spreidd lovgjeving og ein sedvanerett som spegla domstolane sin praksis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste: Prosessen mot ei ny lov i Noreg
Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: Fredrik IVs norgesreise 1704