Hvoslefs brev av 11. april 1854

 
Side 1
Hvoslefs brev til biskopen

Høiærverdige Hr Biskop Juell!
Da jeg af Aviserne fik see, at Høiesteretsdommemmen vilde blive af-
sagt i Februar over Fangerne i Alten, fik jeg saadan Lyst til at
tale med dem først og sige dem Farvel, inden de føres til deres Be-
stemmelsessted, at jeg besluttede mig til at gjøre en Tour paa
nogle Dage til Alten, hvorved jeg tillige haabede at hjælpe lidt
paa mit daarlige Hoved. Jeg fandt da Mandfolkene og flere af Fru-
entimmerne til min Tilfredshed, men enkelte af Fruentimmer-
ne, navnlig Marith Andersdatter Spein og hendes Søstre, samt Ing-
er Jakobsdatter Hætta, Anne Persdatter Rist og Elen Skum retfærdiggjorde min gamle Frykt,
at de dog maaskee ikke vare oprigtige. Jeg fik de klareste Beviser
paa, at de tale anderledes mellem sig, end de gjøre for mig eller
Andre, hvem de med eller uden Grund ere bange for, eller med an-
dre Ord, at de ere forhærdede Hyklere uden Æresfølelse og Samvit-
tighed, paa hvem baade haarde og milde Ord ere spildte. Vel vove
de hverken mellem sig eller for Andre at kalde Mordgjerningen her
ret, men de ere ikke saa ydmygede ved den, at de føle derover hva
man kan kalde sand Anger, thi ellers maatte de med mere Taal-
modighed finde sig i Fangenskabet og tillige indsee, at det, de
nu tilegne sig som et særdeles Fortrin fremfor Andre, at de ikke
drikke Kaffe eller spise Flesk og deslige, kun bevirker en daarlig
Hellighed. Men jeg er bange for, at det forholder sig saaledes, at
de ved saadant Snak, som Nogle af dem atter føre, ville hævne
sig paa den eneste Maade, de kunne, fordi de ikke slippe ud af Fan-