Arkivverket i Tromsø

tomSamisk arkiv

Kautokeino med kirka i bakgrunnen norsk språkversjonsamisk språkversjon
  Kautokeino-opprøret - 1852 ›› Om kildene ›› Kildeoversikt
 

 

Kildeoversikt

Vi har i liten grad drevet ny forskning i arkivmaterialet. Vårt fokus er å få frem kildene vi har, ikke skrive historien på nytt. Vi har derfor valgt å legge ut en kildeliste som også inneholder litteratur.

Aktuelle arkiv:

Samisk Arkiv:
Frette, Tor, privatarkiv
Zorgdrager, Nellejet (grunnlagsmateriale til De rettferdiges strid, Kautokeino 1852), privatarkiv
Dagbok fra emissær Erik O. Limas besøk hos fangene i Bosekop 1854, kopiarkiv

Statsarkivet i Tromsø:
Sognepresten i Kautokeino
Biskopen i Nord-Hålogaland
Sorenskriveren i Alta/Fogden i Alta
Fylkesmannen i Finnmark
Handelsmann Ruth, privatarkiv (etter hans død)
Norges Samemisjon, privatarkiv

Riksarkivet:
M0021 og M0022 Urolighedene i Kautokeino nov 1852, 1851-1884, Kriminalkontoret A, Justisdepartementet. Kopi av mikrofilm finnes også i Samisk arkiv.

Innlånt materiale:
Statsarkivet i Trondheim:
Fangeprotokoll for 1854, Trondheim tukthus
Tukthuuscomisjonens forhandlingsprotokoll nr. 2 1848-1872, Trondheim tukthus

Universitetetsbiblioteket i Bergen, Billedsamlingen:
Sophus Tromholt: UBB-TROM_016, UBB-TROM_23, UBB-TROM_42

Litteratur:
Bær, Anders Persen: "Erindringer 1825-1849". Første gang trykt i Norvegia Sacra 1926 og oversatt til norsk av J. Qvigstad. Senere trykket på samisk i Hætta, Lars Jacobsen og Bær, Anders Pedersen: Muitalusat. Beretninger om forholdene i Kautokeino før år 1850. Universitetsforlaget 1958
Hætta, Lars: "En beretning om de religiøse og moralske forhold i Kautokeino før den læstadianske vækkelsen". Første gang trykt i Norvegia Sacra 1923 og oversatt til norsk av J. Qvigstad. Senere trykket på samisk i Hætta, Lars Jacobsen og Bær, Anders Pedersen: Muitalusat. Beretninger om forholdene i Kautokeino før år 1850. Universitetsforlaget 1958
Keskitalo, Alf Isak: Guovdageainnu suohkangirji Kautokeino sognebok, 1998
Kristiansen, Roald E.: "Kautokeino- opprøret 1852". Forelesning ved Høgskolen i Bodø i september 1999. Publisert på http://www.love.is/roald/kautokeino1852.htm
Mykland, Liv: Håndbok for brukere av statsarkivene. Universitetsforlaget 2005
Rode, Fredrik; Optegnelser fra Finmarken samlede i Aarene 1826-1834 og senere udgivne som et Bidrag til Finmarkens Statistik. Skien 1842
Steinlien, Øystein: "Læstadianismen som et religiøst svar på asymmetriske sosiale og materielle forhold. Alt mellom himmel og jord." Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt, nr. 39, 2003
Strømstad, Alf og Fors, Kristian: Slekter i indre Finnmark. De eldste generasjoner. Hvalstad 2006
Tromholt, Sophus: Under Nordlysets straaler. Skildringer fra Lappernes land. Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) Kjøbenhavn (1885)
Wulfsberg, Chr. A: Om Finmarken. Cappelen Christiania 1867
Zorgdrager, Nellejet: De rettferdiges strid. Kautokeino 1852. Samisk motstand mot norsk kolonialisme. Vett og Viten as og Norsk Folkemuseum 1997